Các văn bản pháp luật về thuế kế toán có hiệu lực hiện hành

Các văn bản pháp luật về thuế kế toán có hiệu lực hiện hành được kế toán YTHO cập nhật thường xuyên cung cấp cho các bạn như sau:

 

Thông tư 173/2016/TT-BTC

VĂN BẢN KẾ TOÁN THUẾ

Thời gian hết hiệu lực
Tên văn bản Thời gian ban hành Thời gian có hiệu lực

Nội dung

  Chế độ kế toán

TT 200/2014 22/12/2014 01/01/2015 Thay thế QĐ 15/2006, về chế độ kế toán doanh nghiệp
QĐ 48/2006 14/09/2006 Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sắp hết hiệu lực vào ngày 01/01/2017) 01/01/2017
TT 138/2011 4/10/2011 01/01/2012 Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN nhỏ và vừa
Thông tư 133/2016/TT-BTC 26/08/2016 01/01/2017 Ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tỷ giá hối đoái sửa đổi thông tư 200/TT-BTC

TT 53/2016  

21/03/2016

 

01/01/2016 Ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

Quy định về TSCĐ

TT 45/2013/TT-BTC 25/4/2013 10/06/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
TT 147/2016/TT-BTC 13/10/2016 28/11/2016 Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC
TT 28/2017/TT-BTC 12/04/2017 26/05/2017 Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC về trích khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp

Quy định về trích lập dự phòng

TT 228/2009 07/12/2009 Sau 45 ngày kể từ ngày ký Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng  giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
TT 89/2013 28 tháng 06 năm 2013 26/7/2013 Sửa đổi, bổ sung TT 228/2009

Luật kế toán

Luật kế toán 88/2015/QH13 20/11/2015 01/01/2017 Luật kế toán 2015
Nghị định 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 01/01/2017 Hướng dẫn luật kế toán 2015

Luật quản lý thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC 28/06/2016 12/08/2016 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế
TT 156/2013 06/11/2013 20/12/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

TT 93/2017/TT-BTC 19/09/2017 05/11/2017 Bỏ quy định nộp mẫu 06-GTGT
Thông tư 06/2017/TT-BTC 20/01/2017 05/03/2017 Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 1 điều 34a thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC) do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
Quy định về thời gian bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán thuế

Thông tư 155/2013/TT-BTC

06/11/2013 01/01/2014 Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính

Thuế GTGT

TT 219/2013 31/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

TT193/2015/TT-BTC 24/11/2015 10/01/2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế TNDN

Thông tư 78/2014 18/06/2014 02/08/2014 Hướng dẫn nghị định NĐ218/2013
Thông Tư 96/2015 22/06/2015 06/08/2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số    151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

 

Thuế TNCN

Thông Tư 111/2013 15/8/2013 01/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Thông Tư 92/2015 15/6/2015 30/07/2015 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Quy định Hóa đơn

Thông Tư 39/2014 31/3/2014 01/6/2014 Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010 ngày 14/5/2010 và nghị định 04/2014 ngày 17/1/2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Thông tư 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 12/06/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/3/2014 của bộ tài chính, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015 của bộ tài chính
Thông tư 176/2016/TT-BTC 31/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Thuế nhà thầu

Thông tư 103/2014 06/08/2014 01/10/2014 Thuế nhà thầu

Thuế môn bài

Thông tư 96/2002 24/10/2002 01/01/2003 Thông tư quy định về mức thuế môn bài 01/01/2017
Thông tư 42/2003 07/05/2003 01/04/2003 Sửa đổi thông tư 92/2002 về thuế môn bài
Nghị định 139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 01/01/2017 Quy định về lệ phí môn bài
 Thông tư 302/2016/TT-BTC  15/11/2016  01/01/2017  Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư hướng dẫn về xử phạt

Thông Tư 10/2014 17 /01/2014 02/3/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Nghị định 49 26/05/2016 1/8/2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/nđ-cp ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Nghị định 129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 15/12/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Thông tư 166/2013/TT-BTC 15/11/2013 01/01/2014 Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC 21/10/2016 21/10/2016 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tư sửa đổi mang tính chất sửa đổi nhiều thông tư

Thông Tư 26/2015 27/2/2015 15/11/2014 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư 119/2014 25/8/2014 01/9/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC Thông tư số 219/2013/TT-BTC,Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông tư số 85/2011/TT-BTC,Thông tư số 39/2014/TT-BTC, và Thông tư số 78/2014/TT-BTC.
TT 151/2014 10/10/2014 15/11/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

Thông tư 173/2016/TT-BTC 28/10/2016 15/12/2016 Sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC 21/10/2016 21/10/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Bảo hiểm xã hội

Luật số 58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật bảo hiểm xã hội 2014
Nghị Định 115/2015/NĐ –CP 11/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội 2014
Thông tư 59/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 15/02/2016 Hướng dẫn nghị định 115/2015/NĐ-CP
Nghị định 44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 01/06/2017 Điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng BHTN
Nghị định 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 01/07/2017 Mức lương cơ sở
Nghị định 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 25/01/2018 Điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2018

Văn bản liên quan đến lao động

Nghị Định 191/2013  21/11/2013 10/01/2014 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn
Nghị Định 122/2015 14/11/2014 01/01/2016 Mức lương tôi thiểu vùng năm 2016
Nghị định 153/2016 14/11/2016 01/01/2017 Mức lương tôi thiểu vùng từ năm 2017
Luật số 38/2013/QH13 16/11/2013 01/01/2015 Luật việc làm
Luật lao động 2012 18/06/2012 01/05/2013 Quy định về luật lao động
Nghị Định 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013  01/07/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
Nghị Định 95/2013/NĐ-CP 22/08/2013 10/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị Định 88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 25/11/2015 Sửa đổi bổ sung nghị định 95/2013/NĐ-CP
Nghị Định 50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 15/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 Văn bản liên quan đến luật việc làm (lao động)
Luật việc làm 2013   16/11/2013 01/01/2015  Quy định về việc làm  
 Nghị định 28/2015/NĐ-CP  12/03/2015 01/05/2015  Hướng dẫn luật việc làm 2013
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 15/09/2015.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản liên quan về đất đai
Nghị định 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 03/03/2017 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn luật đất đai
Nghị định 135/2016/NĐ-CP 09/09/2016 15/11/2016 Sửa đổi nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư 332/2016/TT-BTC 26/12/2016 10/02/2017 Sửa đổi thông tư 76/2014/TT-BTC của bộ tài chính hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
Văn bản liên quan về tài nguyên, môi trường
Nghị định 164/2016/NĐ-CP 24/12/2016 01/01/2017 Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Nghị định 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 01/01/2017 Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Thông tư 174/2016/TT-BTC 28/10/2016 12/12/2016 Sửa đổi điểm a khoản 4 điều 6 thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
văn bản liên quan về lệ phí trước bạ
Nghị định 140/2016/NĐ-CP 10/10/2016 01/01/2017 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
Thông tư 301/2016/TT-BTC 15/11/2016 01/01/2017 Hướng dẫn về lệ phí trước bạ do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
Thông tư 304/2016/TT-BTC 15/11/2016 01/01/2017 Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
văn bản liên quan đến phí và lệ phí khác
Nghị định 120/2016/NĐ-CP 23/08/2016 01/01/2017 Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật phí và lệ phí
Thông tư 303/2016/TT-BTC 15/11/2016 01/01/2017 Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
Thông tư 215/2016/TT-BTC 10/11/2016 01/01/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
Đại lý thuế
Thông tư 117/2012/TT-BTC 19/07/2012 1/10/2012 Hướng dẫn về hành nghề làm thủ tục về thuế
Thông tư 51/2017/TT-BTC 19/05/2017 15/072017 Sửa đổi thông tư 117

Comments

  • Hằng
    Trả lời

    Em chào anh(chị) ạ, em mới về làm kế toán của một công ty kinh doanh về cát, bên công ty trực tiếp có mỏ cát để kinh doanh. Em muốn hỏi anh chị có lớp học nào liên quan tới luật kinh tế trong linh vực kế toán cần biết về việc kinh doanh không ạ?
    Em cảm ơn ạ