Phân biệt cổ phiếu và cổ phần

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu như thế nào? Cổ phần và cổ phiếu là hai khái niệm được gặp trên thực tế rất nhiều tuy nhiên rất nhiều người nhầm lẫn hai khái niệm này. Về mặt pháp lý hai khái niệm này được hiểu như thế nào? Có gì giống và khác […]

Ban kiểm soát công ty cổ phần là gì

Ban kiểm soát là gì

Ban kiểm soát là gì ? Là câu hỏi của không ít các bạn sinh viên và những người đang nghiên cứu về công ty cổ phần. Vậy ban kiểm soát là gì và có bắt buộc phải thành lập ở công ty cổ phần hay không? Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 […]

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì ? là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên cũng như nhiều doanh nhân đang nghiên cứu về công ty cổ phần. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ai? Liệu họ có phải là người có quyền cao nhất ở công ty cổ phần hay không? […]

Hội đồng quản trị là gì

Hội đồng quản trị là gì

Hội đồng quản trị là gì ? là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều bạn sinh viên khi nghiên cứu về công ty cổ phần cũng như nhiều người khác đang nghiên cứu về công ty cổ phần. Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn những quy định về hội đồng quản trị […]

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần là những quy định liên quan trong luật doanh nghiệp 2014 về cách thức tổ chức công ty cổ phần. Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn: Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần như sau: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ […]

Trả cổ tức là gì

Trả cổ tức là gì

Trả cổ tức là gì ? là câu hỏi của không ít những bạn đang nghiên cứu về công ty cổ phần. Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề trả cổ tức của công ty cổ phần là các nhà đầu tư. Trả cổ tức phải tuân thủ theo luật doanh nghiệp 2014 chứ […]

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Do đó khi mua lại cổ phần các công ty cổ phần phải tuân thủ các quy định sau: Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một […]

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Do đó khi mua lại cổ phần các công ty cổ phần phải tuân thủ các quy định sau: Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi […]

Phát hành trái phiếu

Phát hành trái phiếu là gì

Phát hành trái phiếu là gì ? Đây là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp muốn phát hành T Phiếu để huy động vốn từ nợ vay. Ở đây chúng tôi đề cập đến phát hành T Phiếu ở công ty cổ phần. Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn những quy định trong luật doanh […]

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là những quy định chuyển nhượng phải tuân theo trong công ty cổ phần. Kế toán YTHO xin gởi đến các bạn: Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần như sau: Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại đây […]