NGHỊ ĐỊNH 141/2017/NĐ-CP

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định tăng lương tối thiểu vùng 2018

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định tăng lương tối thiểu vùng 2018 của chính phủ ban hành như sau: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 141/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI […]

Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày21/10/2016 của Bộ Tài chính

(Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày21/10/2016 của Bộ Tài chính) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG […]

Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi điểm a khoản 4 điều 6 thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi điểm a khoản 4 điều 6 thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do bộ trưởng bộ tài chính ban hành như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 174/2016/TT-BTC Hà Nội, […]

Quy định không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do bộ trưởng bộ tài chính ban hành như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng […]

Nghị định chính phủ

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2017

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2017 như sau: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 153/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU […]

Luật thuế gtgt số 31 2013 qh 13

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48/2016 như sau: BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN […]

Luật thuế thu nhập cá nhân 71 2014 QH13

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế

Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế (ĐKT) thì tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có trách nhiệm ĐKT theo đúng thời hạn sau: – Đối với tổ chức: 10 ngày làm việc, kể từ ngày: + Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký (GCNĐK) […]