Thông tư 39 2014 TT BTC

Thông tư 39 2014 TT BTC được chia sẻ bởi kế toán YTHO Thông tư 39 2014 TT BTC là thông tư hướng dẫn về hóa đơn. Hiện nay thông tư này đã được bổ sung bởi thông tư 26/2015/TT-BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2014 Bộ tài chính đã ban hành thông tư 39 2014 TT BTC hướng dẫn thi hành […]