Khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

Khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu như sau:

a) Nguyên tắc khai thuế

Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu.

b) Hồ sơ khai thuế

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu thì hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập.

Khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu như thế nào

Khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại.

đ) Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Bài học trong series

[su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note] Bài học trước: Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn chuyển nhượng chứng khoán chuyển nhượng BĐS trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp góp vốn bằng chứng khoán góp vốn bằng BĐS [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2″] [su_note] Bài học tiếp theo: Hướng dẫn khai tờ khai số 01/kk-tts [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”3″] [su_note] Quay lại danh sách bài giảng thuế TNCN [/su_note] [/su_animate]

Comments