Luật thuế TNDN 32-2013-QH13

Luật thuế TNDN 32-2013-QH13 được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Luật thuế TNDN 32-2013-QH13 là Lut sa đổi, bsung mt sđiu ca Lut thuế thu nhập doanh nghip s14/2008/QH12.

Toàn bộ Luật thuế TNDN 32-2013-QH13 :

[su_document url=”https://ytho.com.vn/wp-content/uploads/2015/09/Luat-thue-TNDN-32-2013-QH13.doc”]

1. Luật này có hiệu lực thi hành tngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định ti khoản 2 Điu này.

2. Quy đnh váp dụng thuế sut 20% đi với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tđng ti khoản 6 Điu 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đi vi thu nhp ca doanh nghip tthc hin dán đu tư – kinh doanh nhà ở xã hội tại khon 7 Điu 1 ca Lut này được thc hin tngày 01 tháng 7 năm 2013.

3. Doanh nghip có dự án đu tư mà nh đến hết knh thuế năm 2013 còn đang trong thi gian hưng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghip (thuế sut, thời gian min, giảm thuế) theo quy định ca các văn bản quy phạm pháp lut vthuế thu nhập doanh nghip trưc thời đim Luật này có hiệu lc thi hành thì tiếp tục được hưng cho thời gian còn lại theo quy định ca các văn bản đó. Trưng hp đáp ng điu kin ưu đãi thuế theo quy định ca Luật này thì đưc la chn ưu đãi đang hưng hoc ưu đãi theo quy định ca Luật này theo din ưu đãi đối với đu tư mới cho thi gian còn li nếu đang hưng theo din doanh nghiệp thành lp mới tdán đu tư hoc theo din ưu đãi đi vi đu tư mở rng cho thời gian còn li nếu đang hưng theo din đầu tư mrng.

Tính đến hết knh thuế năm 2015, trưng hp doanh nghip có dự án đu tư đang được áp dng thuế sut ưu đãi 20% quy đnh ti khon 3 Điều 13 Luật thuế thu nhp doanh nghip s14/2008/QH12 được sa đi, bsung ti khon 7 Điu 1 ca Luật này thì ktngày 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dng mc thuế sut 17% cho thi gian còn li.

4. Bãi bcác nội dung quy đnh vthuế thu nhp doanh nghiệp ti các điu, khon ca các luật sau đây:

a) Khon 2 Điu 7 ca Luật bo hiểm tiền gi s06/2012/QH13;

b) Khon 2 Điu 4 ca Luật bo hiểm y tế s25/2008/QH12;

c) Khon 1 Điu 10; khon 1 Điu 12; khoản 2 Điu 18; khon 2 Điều 19; khon 1 và khoản 2 Điều 22; khon 3 Điều 24 và khon 2 Điều 28 ca Luật công nghệ cao s21/2008/QH12;

d) Các khon 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điu 44, Điều 45 ca Luật chuyển giao công nghs80/2006/QH11;

đ) Khoản 1 Điu 53, khon 5 Điu 55 và khon 3 Điu 86 ca Luật dạy nghs76/2006/QH11;

e) Khon 1 Điu 68 ca Luật ngưi lao đng Vit Nam đi làm việc ti nước ngoài s72/2006/QH11;

g) Khon 2 Điu 6 ca Luật bo hiểm xã hội s71/2006/QH11;

h) Khon 3 Điu 8 ca Luật trợ giúp pháp lý s69/2006/QH11;

i) Khon 3 Điu 66 ca Lut giáo dc đi học s08/2012/QH13;

k) Điu 34 ca Lut người khuyết tt s51/2010/QH12;

l) Khon 4 Điu 33 ca Lut đầu tư s59/2005/QH11;

m) Khoản 2 Điu 58, khon 2 Điều 73, khoản 3 Điều 117 và khoản 3 Điu 125 ca Lut doanh nghip s60/2005/QH11.

5. Chính phquy định chi tiết, hưng dn thi hành các điu, khon đưc giao trong Lut.

Lut này đã được Quc hi nước Cng hòa xã hi chnghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ hp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 m 2013.

Download Luật thuế TNDN 32/2013/QH13 : Luat thue TNDN 32-2013-QH13

Comments