Mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN

Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH BHYT BHTN như sau:

Tên đơn vị:
Số, định danh: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Địa chỉ: Số:…… Tháng ….. năm ……
STT Họ và tên Số định danh Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Mức đóng Từ
tháng,
năm
Ghi chú
Tiền lương Phụ cấp
CV TN VK (%) TN nghề (%) PC Khác
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Tăng
I.1 Lao động
 1 Lê Hữu Giang 79291827 Nhân viên kinh doanh 3 800 000  01/2017 HĐL Đ 001/2017
I.2 Mức đóng
I.3 Bảo hiểm y tế
I.4 Bảo hiểm thất nghiệp
Cộng tăng
II Giảm
II.1 Lao động
II.2 Mức đóng
II.3 Bảo hiểm y tế
II.4 Bảo hiểm thất nghiệp
Cộng giảm
PHẦN TỔNG HỢP
Tổng số tờ khai:
Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:
Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: Thời hạn từ: …./…./……… đến …../……./…….
…….., Ngày ….. tháng ….. năm 20…
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

Download: Mẫu_D02 theo QĐ 595

Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH

Mẫu d02-TS danh sách người lao động tham gia BHXH BHYT BHTN

Lưu ý: 

  • Cách điền vào mẫu D02-TS danh sách lao động tham gia BHXH BHYT BHTN :

Các bạn điền vào mục “I.1 lao động” có bao nhiêu lao động tại thời điểm tham gia thì các bạn điền vào nhé (điền giống mẫu ở trên), mỗi dòng là mỗi nhân viên nhé, Các phần còn lại bỏ trống

  • Hồ sơ phải được ký tên, đóng dấu đầy đủ.
  • Nếu hồ sơ trên hai trang thì phải giáp lai

Tham khảo: Mẫu TK3-TS theo quyết định 595

Comments