Phân loại tài khoản kế toán

Bài học này là “Phân loại tài khoản kế toán”, có ai đoán được bài tiếp theo không? Hehe. Đùa thôi ha, nắm được bài này trước đã naz.

Căn cứ vào mối quan hệ giữa các nội dung được theo dõi trên các tài khoản với những chỉ tiêu được trình bày trong các báo cáo tài chính kế toán có thể chia hệ thống tài khoản thành 2 loại sau đây:

• Tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán.

• Tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Phân loại tài khoản là gì, Phan loai tai khoan la gi, Phân loại tài khoản kế toán là gì, Phan loai tai khoan ke toan la gi, Phân loại tài khoản kế toán, Phan loai tai khoan ke toan

Phân loại tài khoản kế toán

1. Tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán

Những tài khoản này lại được chia ra làm 2 loại theo hai phần cơ bản của bảng cân đối kế toán: Tài khoản “tài sản” và tài khoản “nguồn vốn”

• Nhóm tài khoản “Tài sản”: Nó bao gồm các tài khoản phản ánh các đối tượng kế toán nằm bên phần tài sản của Bảng cân đối kế toán được gọi là nhóm tài khoản tài sản.

Nhóm này gồm hai loại chính:

Loại 1 :Tài sản ngắn hạn.

Loại 2 :Tài sản dài hạn.

• Nhóm tài khoản “Nguồn vốn” Nó bao gồm các tài khoản phản ánh các đối tượng kế toán nằm bên phần nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán được gọi là nhóm tài khoản nguồn vốn.

Nhóm này gồm 2 loại chính:

Loại 3: Nợ phải trả

Loại 4: Vốn chủ sở hữu.

   2. Tài khoản thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào nội dung các chỉ tiêu được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta có 3 loại tài khoản:

• Tài khoản doanh thu

• Tài khoản chi phí

• Tài khoản xác định kết quả.

Đây là những tài khoản phản ánh quá trình kinh doanh và kết quả lãi (lỗ) của từng kỳ kế toán.

Có câu hỏi gì thì cứ comment, chúng mình sẽ giải đấp ngay cho bạn nha! Cố lên những chiến binh!

Bài giảng trong danh sách:

[su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note] Bài học trước: Tài khoản và kết cấu chung của tài khoản [/su_note] [/su_animate]

[su_animate type=”flipInX” delay=”2″] [su_note] Bài học tiếp theo: Nguyên tắc ghi chép của kế toán [/su_note] [/su_animate]

[su_animate type=”flipInY” delay=”3″] [su_note] Quay lại danh sách bài giảng: Bài giảng nguyên lý kế toán [/su_note] [/su_animate]

Comments