Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại  hóa đơn thông thường được sử dụng khi vận chuyển giữa các kho trong cùng công ty với nhau. Sự vận chuyển nội bộ được căn cứ vào chứng từ này.

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như sau:

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

 

Căn cứ lệnh điều động số:…………………

Ngày…….tháng…………năm………………
của ……………………………về việc………………    
Họ tên  người vận chuyển………………… Hợp đồng số………………………
Phương tiện vận chuyển:…………………………………………………………………………
Xuất tại kho: ……………………………………………………………………………………..
Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………….
STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thực xuất Thực nhập
  Tổng cộng:
  Người lập Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập
  (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
               
 
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
 
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng
– Liên 3: Nội bộ

 

Bài giảng về hóa đơn

[su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note] Bài học trước: Định nghĩa hóa đơn GTGT [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2″] [su_note] Bài học tiếp theo: Hóa đơn điện tử [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”3″] [su_note] Quay lại danh sách: Bài giảng về hóa đơn [/su_note] [/su_animate]

Comments