Quy định xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê

Quy định xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê là những mức phạt được thể hiện trong điều 8 nghị định 79/2013/NĐ-CP.

Quy định xử phạt về thời hạn nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê

Quy định xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê

Các quy định cụ thể như sau:

“1. Cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kế, báo cáo tài chính năm.

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
  2. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
  3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
  4. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.”

Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính (BCTC) là sau 15 ngày so với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.”

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, cơ quan thống kê thông thường sẽ có thông báo điều tra doanh nghiệp gởi tới địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp mới thành lập xem như được nhắc nhở gởi báo cáo tài chính và thời hạn nộp.

Còn đối với những doanh nghiệp sau một lần nộp báo cáo thống kê thì thông thường sẽ không nhận được thông báo. Do đó doanh nghiệp cần tự động xác định thời hạn nộp báo cáo thông kê, đồng thời xác định mẫu biểu nộp báo cáo thống kê để cùng nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thông kê.

Việc xác định biểu mẫu nộp thì các bạn có thể tham khảo số điện thoại của cơ quan thống kê quận/huyện. Đọc mã số thuế của đơn vị, cơ quan thống kê sẽ chỉ cho bạn biểu mẫu cần thực hiện.

Trên đây là giới thiệu của kế toán YTHO: “Quy định xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê”. Các bạn có thắc mắc vui lòng để lại bình luận ở bên dưới.

Tham khảo: [su_button url=”http://ytho.com.vn/dich-vu-ke-toan-tron-goi/” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: arrow-right”]Dịch vụ kế toán trọn gói[/su_button]

Comments