Thông tư 138 2011 TT BTC

Thông tư 138 2011 TT BTC là  thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 48/2006/qđ-btc ngày 14/9/2006 của bộ trưởng bộ tài chính.

Vì nhu cầu của sự thay đổi cũng như đổi mới bổ sung, ngày 4 tháng 10 năm 2011 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 138 2011 TT BTC

Thông tư 138/2011/TT-BTC

Thông tư 138 2011 TT BTC

Những nội dung thay đổi chi tiết các bạn tham khảo ở nội dung của thông tư ở phần bên dưới. Trường hợp muốn tải file Thông tư 138 2011 TT BTC thì các bạn cũng có thể tải ở phần bên dưới

Thông tư này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Những phần kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa khác không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Những nội dung quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trái với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Toàn bộ Thông tư 138 2011 TT BTC:

[su_document url=”https://ytho.com.vn/wp-content/uploads/2015/12/Thong-tu-138-2011-TT-BTC.doc”]

Như vậy hiện nay, 2 văn bản luật thuộc chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là Thông tư 138 2011 TT BTC  và quyết định số 48/2006/qđ-btc.

Cách định khoản các tài khoản tượng tự như thông tư 200/2014/TT-BTC

Chi tiết về nội dung của quyết định số 48/2006/qđ-btc các bạn tham khảo tại đây

Download  Thông tư 138 2011 TT BTC : Thong tu 138 2011 TT BTC

Comments