Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính là bảng phải lập khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất được lập để tổng hợp các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi hợp nhất đến mỗi chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Đơn vị…….. Mẫu số BTH02 – HN
Địa chỉ……….  

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

Kỳ ….

  Đơn vị tính:………….

Chỉ tiêu Mã số Công ty Mẹ Công ty con Tổng cộng Điều chỉnh Số liệu hợp nhất
A B ….   Nợ  
A B 1 2 3 …. 9 10 11 12
Tiền 111
Các khoản tương đương tiền 112
Đầu tư ngắn hạn 121
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
Phải thu khách hàng 131
Trả trước cho người bán 132
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
Các khoản phải thu khác 135
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 139
Hàng tồn kho 141
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149
Chi phí trả trước ngắn hạn 151
Thuế GTGT được khấu trừ 152
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154
Tài sản ngắn hạn khác 158
Phải thu dài hạn của khách hàng 211
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
Phải thu dài hạn nội bộ 213
Phải thu dài hạn khác 218
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 219
Nguyên giá TSCĐ HH 222
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ HH(*) 223
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 225
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ thuê tài chính 226
Nguyên giá TSCĐ vô hình 228
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình(*) 229
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230
Nguyên giá bất động sản đầu tư 241                
Giá trị hao mòn luỹ kế BĐSĐT(*) 242
Đầu tư vào công ty con 251                
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
Đầu tư dài hạn khác 258
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) 259
Chi phí trả trước dài hạn 261
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
Tài sản dài hạn khác 268
Lợi thế thương mại 269
Vay và nợ ngắn hạn 311
Phải trả người bán 312
Người mua trả tiền trước 313
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314
Phải trả người lao động 315
Chi phí phải trả 316
Phải trả nội bộ 317
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319
Dự phòng phải trả ngắn hạn 320  
Phải trả dài hạn người bán 331
Phải trả dài hạn nội bộ 332
Phải trả dài hạn khác 333
Vay và nợ dài hạn 334
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336
Dự phòng phải trả dài hạn 337
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411
Thặng dư vốn cổ phần 412
Vốn khác của chủ sở hữu 413
Cổ phiếu quỹ(*) 414
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
Quỹ đầu tư phát triển 417
Quỹ dự phòng tài chính 418
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420
Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431
Nguồn kinh phí 432
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433
Lợi ích của cổ đông thiểu số 439
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
Các khoản giảm trừ doanh thu 02
Giá vốn hàng bán 11
Doanh thu hoạt động tài chính 21
Chi phí tài chính 22
Chi phí bán hàng 24
Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
Thu nhập khác 31
Chi phí khác 32
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50
Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

 

52

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 62
Cộng điều chỉnh 80 * *

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính. Các bạn có thắc mắc về Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính hãy để lại bình luận để mọi người cùng vào giải đáp nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

[su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note] Bài học trước: Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2″] [su_note] Bài học tiếp theo: Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”3″] [su_note] Danh sách: bài giảng báo cáo tài chính hợp nhất [/su_note] [/su_animate]
[su_animate type=”fadeInDown” delay=”4″] [su_note] Tham khảo: Khóa học lập báo cáo tài chính hợp nhất [/su_note] [/su_animate]

Comments