Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp là các quy định thu phí của nhà nước khi các bạn tiến hành đăng ký doanh nghiệp bao gồm: thành lập mới, cấp lại, thay đổi thông tin doanh nghiệp, đăng ký cấp lại giấy phép kinh doanh, giải thể,…Đây là biểu phí chung nên thành lập doanh nghiệp ở bất kỳ tỉnh nào thì bạn cũng phải chi những khoản phí nhà nước này.

Lưu ý với các doanh nhân đây là biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp còn các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp họ thường đưa ra giá chưa bao gồm phí nhà nước. Do đó khi sử dụng dịch vụ của các công ty dịch vụ này các bạn cần phải cộng phí nhà nước vào mới ra được tổng chi phí thành lập doanh nghiệp.

Biểu phí đăng ký doanh nghiệp

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp hiện hành được quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC:

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Số TT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
I Lệ phí đăng ký doanh nghiệp    
1 Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 200.000
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy Đồng/lần 100.000
3 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
II Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh Đồng/lần 100.000
III Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:    
1 Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Đồng/bản 20.000
2 Thông tin về Điều lệ công ty Đồng/bản 50.000
3 Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Đồng/bản 50.000
4 Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đồng/tài liệu 25.000
5 Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp 100.000
6 Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp 200.000
IV Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300.000

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp thông thường cố định qua các năm. Khi nào có sự thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Comments

Contact Me on Zalo