Giỏ hàng

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì là câu hỏi của nhiều bạn, đặc biệt là những người không phải là kế toán bao gồm các chủ nợ, các nhà đầu tư, các công dân,…Các bạn mới bước vào học kế toán thì luôn khao khát có thể lập được báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính cho một doanh nghiệp. Vấn đề này là dễ hay khó?

Lập được một báo cáo tài chính (BCTC) theo quy định của Bộ Tài Chính thì tương đối dễ cho những người đã học qua về kế toán. Hoặc bây giờ đã có nhiều công cụ và phần mềm để giúp các bạn lập được BCTC như excel, phần mềm kế toán, phần mềm htkk,…Tuy nhiên, để hiểu rõ một BCTC đến bản chất và phục vụ bạn phân tích BCTC sau này, các bạn phải biết cách lập và phương pháp lập BCTC.

Theo chuẩn mực kế toán số 21 lập và trình bày BCTC thì BCTC được định nghĩa như sau:

      “Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

                 a/ Tài sản;

                 b/ Nợ phải trả;

                 c/ Vốn chủ sở hữu;

                 d/  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ;

                 đ/ Các luồng tiền.

Các thông tin này cùng với các thông tin trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.”

Xem qua định nghĩa thì các bạn đã biết được tầm quan trọng và ý nghĩa, vai trò vô cùng to lớn của một báo cáo tài chính doanh nghiệp khi phát hành ra bên ngoài. Vấn đề mà chúng ta phải quan tâm đó chính là liệu rằng báo cáo tài chính đó đã được lập trên các khía cạnh trung thực và không có sai sót trọng yếu hay chưa? Để xác minh điều này thì các cá nhân, tổ chức bên ngoài (tiêu biểu là nhà đầu tư,..) cần đến các tổ chức kiểm toán. Và các tổ chức kiểm toán đã làm tốt nhiệm vụ của mình hay chưa? Đây là câu hỏi mà ngay cả tôi khi viết bài viết này cũng phải lo lắng vì chất lượng kiểm toán hiện tại của Việt Nam rất thấp. Những tập đoàn lớn như KPMG, E&Y, Deloitte, PWC,…cũng đã mắc những sai lầm và để lại không ít hậu quả cho nền kinh tế.

Điều quan trọng của những người như chúng ta là phải sáng suốt trong quá trình đọc và phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã kiểm toán.

Chúng ta tiếp tục đi vào các bài học tiếp theo của bài giảng báo cáo tài chính đó là vai trò của báo cáo tài chính