Giỏ hàng

Kiến thức

NẾU PHÁT HIỆN SAI SÓT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỢP SAU THÌ ĐƠN VỊ PHÁT HÀNH PHẢI XỬ LÍ NHƯ THẾ NÀO?