Giỏ hàng

Kiến thức

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi theo thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC) do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
Thông tư 173/2016/TT-BTC về đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế