Thuế tncn

Thuế TNCN

Thu nhập cá nhân trong kinh tế là thuật ngữ đề cập đến tất cả các khoản thu nhập của một cá nhân kiếm được trong một niên độ thời gian nhất định từ tiền lương, đầu tư và các khoản khác, nó là tổng hợp của tất cả các thu nhập thực nhận bởi […]

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT

Thuế GTGT ( thuế giá trị gia tăng) hay còn lại là thuế VAT VAT là từ viết tắt của Value Added Tax, nghĩa là Thuế giá trị gia tăng. Nó là một dạng của thuế bán hàng. Tại một số quốc gia, như Australia, Canada, New Zealand, Singapore thì thuế này được gọi là […]

LỆ PHÍ MÔN BÀI

Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một trong những lệ phí doanh nghiệp phải đóng ngay khi thành lập và bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải đóng lệ phí MB để bắt đầu hoạt động sản xuất kinh […]

Học kế toán thực hành online

Kế toán nợ phải thu

Bài giảng kế toán nợ phải thu là bài học tiếp theo trong chuỗi bài học kế toán thực hành của kế toán YTHO Khái niệm, ghi nhận, đánh giá Phân loại Nguyên tắc hạch toán Tài khoản sử dụng Xử lý kế toán Trình bày BCTC Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu […]

Học kế toán thực hành online

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Mục đích của Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà […]

Kế toán tiền lương

Bài giảng kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là một trong những bộ phận kế toán và phần hành kế toán của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp mà phần tiền lương là nhân sự hay kế toán theo dõi. Tuy nhiên lên sổ sách kế toán về phần lương thì kế toán phải là người hạch […]

Học kế toán thực hành online

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Bài giảng Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh được kế toán YTHO xin gởi đến tất cả các bạn như sau: Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại […]

Học kế toán thực hành online

Kế toán vốn chủ sở hữu

Bài giảng Kế toán vốn chủ sở hữu như sau: Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng […]

Học kế toán thực hành online

Kế toán nợ phải trả

Kế toán nợ phải trả Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Việc phân loại các […]

Học kế toán thực hành online

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết […]