Gia sư kế toán dành cho giám đốc

Gia sư kế toán dành cho giám đốc được chia sẻ bởi công ty kế toán YTHO

Gia sư kế toán dành cho giám đốc là chương trình gia sư kế toán chúng tôi xây dựng để phục vụ các giám đốc có nhu học kế toán riêng hoặc học kế toán theo nhóm. Chương trình dạy kế toán dành cho giám đốc được chúng tôi xây dựng phù hợp với môi trường kinh doanh ngày nay.

Gia sư kế toán dành cho giám đốc

Gia sư kế toán dành cho giám đốc

Ngoài chương trình gia sư chúng tôi còn có lớp học kế toán cho giám đốc nếu có đủ học viên.

Ai nên tham gia khóa học này?

Giám đốc, giám đốc điều hành cao cấp hoặc các giám đốc cần tìm hiểu thêm về tài chính công ty.

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

Cung cấp giải thích các thuật ngữ được sử dụng bởi các giám đốc tài chính, kế toán cho phép bạn đóng góp hiệu quả hơn để thảo luận khi tham gia hội họp

Cung cấp một sự hiểu biết về việc đánh giá và giám sát tình hình tài chính của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng những tỷ số tài chính

Tìm hiểu để hiểu và lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Phân biệt giữa các tài khoản quản lý và tài khoản báo cáo tài chính theo luật định của một công ty

Tìm hiểu về các nguồn tài chính sẵn có cho một công ty,  lợi thế tương đối và bất lợi

Mục tiêu gia sư kế toán

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

Xác định vai trò và trách nhiệm tài chính của giám đốc

Giải thích các báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Thiết lập sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp sử dụng các chỉ số tài chính được chấp nhận

Phân biệt giữa các tài khoản quản lý và các báo cáo tài chính theo luật định của một công ty

Phân biệt các nguồn khác nhau của tài chính sẵn có của một công ty, các lợi thế tương đối và bất lợi

Giải thích các thành phần quan trọng của thẩm định đầu tư vốn

Comments

Contact Me on Zalo