Hệ thống tài khoản cấp 2

Hệ thống tài khoản kế toán cấp 2

Hệ thống tài khoản kế toán cấp 2: DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)   Số SỐ HIỆU TK   TT Cấp 1 Cấp 2 TÊN TÀI KHOẢN 1 2 3 4   […]

Contact Me on Zalo