Mẫu 3.12 quyết toán hóa đơn

Hướng dẫn khai Bảng kê hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng)

Hướng dẫn kê khai Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) Mục I HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Ở mục này kê khai các hóa đơn chưa sử dụng không muốn tiếp tục sử dụng […]

Contact Me on Zalo