Những loại tài sản cố định hữu hình

Các loại tài sản cố định hữu hình

Các loại tài sản cố định hữu hình trước đây được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC hiện nay được quy định tại thông tư 147/2016/TT-BTC. Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau: Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp […]

Contact Me on Zalo