Giỏ hàng

Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế hay dịch vụ quyết toán thuế cuối năm là dịch vụ kế toán được kế toán YTHO cung cấp cho các doanh nghiệp, công ty trong cả nước. Dịch vụ quyết toán thuế đặc biệt quan trọng cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp chuẩn bị thanh tra thuế.

Vì sao các doanh nghiệp lại cần tới dịch vụ quyết toán thuế?

Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì trong năm doanh nghiệp phải báo cáo thuế theo tháng hoặc theo quý để thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước. Khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế theo tháng hoặc theo quý xong thì doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế năm để tổng kết lại, kiểm tra lại và chốt lại kết quả kinh doanh trong năm. Vì vậy việc quyết toán thuế là việc làm rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong cả nước.

Các loại thuế doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán trong năm bao gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (chỉ dành cho những doanh nghiệp kinh doanh vừa mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế)

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Khi thực hiện quyết toán doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ sổ sách kế toán và chứng từ kế toán. Loại bỏ những chi phí không có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm được YTHO cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp trên cả nước như sau:

Bước 1: Khảo sát doanh nghiệp

Bước 2: Tư vấn các vấn đề liên quan

Bước 3: Báo giá

Bước 4: Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng chúng tôi đưa ra mọi rủi ro cho khách hàng về chứng từ cũng như sổ sách

Bước 5: Bàn giao báo cáo

Các hình thức quyết toán thuế mà doanh nghiệp có thể lựa chọn như sau:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa có sổ sách kế toán:

Nếu doanh nghiệp chưa có sổ sách kế toán thì việc trước hết là doanh nghiệp phải làm lại sổ sách kế toán. Trong trường hợp này doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

+ Hóa đơn đầu vào và đầu ra (tiện lợi nhất là nên chuẩn bị chứng từ photo)

+ Sao kê, sổ phụ của tất cả các ngân hàng đứng tên công ty

+ Bảng lương, hợp đồng lao động và CMND của người lao động

+ Chứng thư số và tài khoản đăng nhập trang tờ khai thuế

+ Sổ sách kế toán của năm liền kề (nếu không có thì phải tiến hành làm lại)

+ Các hợp đồng mua bán (có đầy đủ các bảng chi phí nếu là công ty xây dựng)

Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã có sổ sách kế toán:

+ Để tránh các sai sót không đáng có thì việc quan trọng là phải rà soát lại sổ sách kế toán. Việc rà soát lại sổ sách kế toán cũng cần doanh nghiệp cung cấp các chứng từ, hồ sơ tương tự như ở trường hợp 1.

+ Nếu rà soát mà có sửa chữa thì doanh nghiệp nên áp dụng ngay trường hợp 1

Các rủi ro mà doanh nghiệp hiện nay thường gặp phải khi phải bị thanh tra thuế, quyết toán thuế:

Khi thanh tra quyết toán thuế, cơ quan thuế chú trọng vào các loại thuế sau: Thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Sau đây, chúng ta đi vào phân tích rủi ro từng sắc thuế:

1/ Thuế GTGT
a/ Thuế GTGT đầu ra


– Kê khai thiếu doanh thu tính thuế GTGT

– Kê khai sót hoá đơn, lập hoá đơn bán hàng không đúng quy định. Công đoạn này cần đối chiếu kỹ với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Chưa thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng cho, biếu tặng (nếu đã đăng ký với bộ công thương thì chỉ cần xuất số lượng, nếu chưa đăng ký bộ công thương cần ghi nhận như bán bình thường)

– Xuất vật tư nhiên liệu bán hoặc cho đối tượng bên ngoài mượn không kê khai thuế GTGT đầu ra;

– Xác định sai thuế suất thuế GTGT đầu ra. Việc xác định thuế suất thuế GTGT  được quy định cụ thể tại thông tư 219/2013/TT-BTC và các thông tư, công văn có liên quan.

– Kê khai không đầy đủ doanh thu tính thuế, kê khai thấp hơn hoá đơn

– Phản ánh, hạch toán chưa kịp thời các khoản doanh thu phát sinh dẫn đến kê khai chưa kịp thời khoản thuế GTGT đầu ra tương ứng

– Hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực, thành lập nhiều chi nhánh trên nhiều địa bàn khác nhau nhưng chỉ kê khai nộp thuế những lĩnh vực kinh doanh chính;

– Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư theo phương thức có bao thầu nguyên vật liệu, nhưng khi xuất hoá đơn doanh nghiệp tách riêng phần giá trị máy móc, thiết bị hoặc tách riêng giá trị cát và kê khai thuế GTGT theo thuế suất thuế 5%, thay vì phải kê khai toàn bộ giá trị công trình theo thuế suất của hoạt động xây dựng là 10%;

b/ Khai sai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
– Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Không phân bổ hoặc phân bổ không đúng tỷ lệ thuế GTGT đầu vào

– Không thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào đối với tài sản chuyển mục đích sử dụng từ phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT sang phục vụ cho hoạt động không chịu thuế GTGT;

– Kê khai khấu trừ thuế GTGT hoá đơn bất hợp pháp;

– Kê khai trùng hóa đơn đầu vào;

– Không kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ đối với hàng hóa, vật tư, nguyên liệu bị tổn thất đã được cơ quan Bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác bồi thường;

– Kê khai khấu trừ thuế GTGT chưa đúng quy định của pháp luật về thuế:

+ Kê khai khấu trừ hóa đơn trên 20 triệu đồng nhưng chưa thanh toán qua ngân hàng;

+ Kê khai khấu trừ hoá đơn của các khoản chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh, không liên quan đến doanh thu.

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi trả hộ nhà cung cấp;

+ Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí tiêu dùng cá nhân không phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Sử dụng hoá đơn GTGT đầu vào thiếu chỉ tiêu, các hoá đơn bất hợp pháp theo quy định để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2/ Về thuế TNDN
a/ Doanh thu tính thuế TNDN


– Xác định thiếu doanh thu tính thuế, sai niên độ làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số được miễn, giảm trong kỳ.

– Ghi nhận chưa đầy đủ doanh thu tính thuế; chưa ghi nhận các khoản thu nhập tài chính đối với khoản lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ;

– Xác định doanh thu không đúng theo giá trị nghiệm thu thanh toán A-B trong hoạt động xây lắp, chưa kê khai thuế kịp thời, không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn doanh thu thấp hơn thực tế thanh toán;

– Chưa hạch toán vào thu nhập các khoản tiền được bồi thường;

– Không kê khai tính thuế đối với khoản thu nhập từ dịch vụ dạy học, dạy nghề;

b/ Hạch toán vào chi phí các khoản chi phí không đúng quy định khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
– Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi không đúng quy định;

– Kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất vào giá vốn hàng bán trong kỳ, không tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh, không phân bổ chi phí SXKD cho sản phẩm dỡ dang cuối kỳ;

– Hạch toán khối lượng nguyên liệu vào kết quả kinh doanh cao hơn khối lượng quyết toán công trình;

– Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa khối lượng hàng hóa, dịch vụ mua vào;

– Hạch toán chi phí lãi vay không phục vụ hoạt động SXKD vào chi phí, vay cá nhân với lãi suất cao hơn 150% lãi suất cơ bản do NHNN quy định;

– Hạch toán vào quỹ lương không đúng theo Hợp đồng lao động, tiền thưởng nhân viên, các khoản chi phụ cấp không đúng quy định hoặc vượt mức quy định đã đăng ký

– Chi tiền thưởng nhân dịp lễ, tết cho người lao động ngoài số tiền được quy định trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể;

– Hạch toán vào chi phí các khoản chi phí chưa phù hợp doanh thu trong kỳ,

– Xác định giá vốn không chính xác,

– Hạch toán vào chi phí khoản khấu hao TSCĐ không đúng quy định,

– Chi phí khấu hao của TSCĐ không đủ hồ sơ theo quy định, tài sản không phải của doanh nghiệp nhưng vẫn trích khấu hao, trích khấu hao vượt quy định, công cụ dụng cụ dùng nhiều năm nhưng phân bổ một lần vào chi phí;

– Chi mua sắm tài sản cố định nhưng hạch toán một lần vào chi phí mà không hạch toán tăng tài sản cố định và tính khấu hao theo qui định. Hạch toán các khoản nâng cấp tài sản vào chi phí;

– Không hoàn nhập các khoản trích trước nhưng thực tế chưa chi.

d) Chuyển giá, mua bán lỗ

Không có kỹ thuật chuyển lỗ, chuyển lỗ sai quy định.

3. Về thuế thu nhập cá nhân


a) Đối với tổ chức:

Theo quy định, các cơ quan chi trả phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN ngay khi chi trả cho người lao động, tuy nhiên sai phạm thường gặp là không khấu trừ đối với các hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

b) Đối với cá nhân:

Cá nhân có nghiều nguồn thu nhập nhưng không để ý, dẫn đến không tự quyết toán với CQT mà thực hiện ủy quyền cho cơ quan chi trả.

Ngoài những sai phạm thường gặp này doanh nghiệp còn nhiều sai phạm khác mà các chủ doanh nghiệp thường không hay biết gì. Do đó, công tác sổ sách để chuẩn bị quyết toán thuế là rất cần thiết.

Sổ sách chứng từ sau khi chúng tôi thực hiện quyết toán như sau:

Phí làm dịch vụ quyết toán thuế:

Thỏa thuận theo hồ sơ của doanh nghiệp

Mọi thắc mắc về dịch vụ quyết toán thuế vui lòng liên hệ:

0917 83 84 89 (Mr. Thịnh) (có zalo, whatsapp, viber, line)

Email: ketoanytho@gmail.com

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp đã ủng hộ chúng tôi