Giỏ hàng

Kiến thức

Xuất hóa đơn thiếu từ “Việt Nam” có được xem là hóa đơn hợp lệ?