Giỏ hàng

Bài giảng báo cáo tài chính hợp nhất

Bài giảng báo cáo tài chính hợp nhất là tập hợp các bài học liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết là những giao dịch được xem là phức tạp nhất hiện nay. Việc kế toán các khoản giao dịch này cần tới sự hướng dẫn và chuẩn bị kỹ càng về kiến thức. Các bạn đã học qua về lập báo cáo tài chính hợp nhất cũng chưa chắc đã lập được báo cáo tài chính hợp nhất. Bạn nào lập và trình bày được báo cáo tài chính hợp nhất sẽ có lương rất là cao.

Bài giảng báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo kiểu giáo trình sẽ góp phần giúp bạn một phần thực hiện công việc này.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Bài giảng báo cáo tài chính hợp nhất của kế toán Ytho như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì ?

Vai trò Báo cáo tài chính hợp nhất

Yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất

Kỳ lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính hợp nhất

Nơi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất

Xác định công ty mẹ công ty con

Quyền kiểm soát tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong công ty con

Các nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính

Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất

Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất

Lợi thế thương mại là gì – Goodwill là gì

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con

Kế toán giao dịch mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ

Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

Điều chỉnh chênh lệch khi thu hồi tài sản và thanh toán nợ phải trả của công ty con khi lập BCTC hợp nhất

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại

Nguyên tắc xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát

Phương pháp kế toán lợi ích cổ đông không kiểm soát

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng phúc lợi trong hợp nhất BCTC

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát

Bút toán điều chỉnh hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn

Bút toán điều chỉnh tài sản cố định trong hợp nhất báo cáo tài chính

Bút toán điều chỉnh giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định

Bút toán điều chỉnh cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con

Bút toán điều chỉnh các khoản vay trong nội bộ tập đoàn

Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính

Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con

Cách hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi hợp nhất báo cáo tài chính

Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Cách chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ

Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất gián tiếp

Bài giảng báo cáo tài chính hợp nhất