Giỏ hàng

Bài giảng lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính luôn là cái đích cuối cùng của các bạn khi học xong kế toán. Báo cáo tài chính là gì mà quan trọng như thế.

Định nghĩa báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
a) Tài sản;
b) Nợ phải trả;
c) Vốn chủ sở hữu;
d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;
đ) Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
e) Các luồng tiền.

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Đây là một định nghĩa rất đầy đủ về BCTC rồi. Hiện nay các BCTC theo kế toán quản trị vẫn được các kế toán thiết kế lại cho dễ hiểu hơn dựa trên các mẫu chung do Bộ Tài Chính ban hành.

Nói đến BCTC thì có rất nhiều điều để nói, có rất nhiều vấn đề liên quan và luôn là chủ đề nóng của xã hội. Từ doanh nghiệp siêu nhỏ đến doanh nghiệp siêu lớn đều phải lập BCTC. Do đó các BCTC phải được lập theo các quy định chung.

Sau đây chúng tôi sẽ gởi đến các bạn danh sách bài giảng lập báo cáo tài chính để các bạn có thể dễ dàng lập và đọc BCTC tại doanh nghiệp của mình. Bài học này được thiết kế cho cả người chuyên và không chuyên. Các bạn nào chưa biết về kế toán thì nên tham khảo bài học về nguyên lý kế toán của chúng tôi trước khi bước vào bài giảng lập báo cáo tài chính này

 

Danh sách bài giảng lập báo cáo tài chính được chúng tôi xây dựng như sau:

Báo cáo tài chính là gì? Định nghĩa về báo cáo tài chính

Vai trò của báo cáo tài chính

Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Kỳ lập báo cáo tài chính

Đối tượng lập báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200

Trình bày báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Lập và trình bày BCTC khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

Lập và trình bày BCTC khi chia tách sáp nhập doanh nghiệp

Đồng tiền sử dụng khi lập báo cáo tài chính

Lập và trình bày bctc khi vi phạm giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Nơi nộp báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Cách lập và trình bày bảng cân đối kế toán

Cách lập và trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cách lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách lập và trình bày thuyết minh BCTC

Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200