Giỏ hàng

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính là bảng phải lập khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất được lập để tổng hợp các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi hợp nhất đến mỗi chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính

Đơn vị……..Mẫu số BTH02 – HN
Địa chỉ………. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

Kỳ ….

  Đơn vị tính:………….

Chỉ tiêuMã sốCông ty MẹCông ty conTổng cộngĐiều chỉnhSố liệu hợp nhất
AB…. Nợ 
AB123….9101112
Tiền111        
Các khoản tương đương tiền112        
Đầu tư ngắn hạn121        
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)129        
Phải thu khách hàng131        
Trả trước cho người bán132        
Phải thu nội bộ ngắn hạn133        
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134        
Các khoản phải thu khác135        
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)139        
Hàng tồn kho141        
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)149        
Chi phí trả trước ngắn hạn151        
Thuế GTGT được khấu trừ152        
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước154        
Tài sản ngắn hạn khác158        
Phải thu dài hạn của khách hàng211        
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc212        
Phải thu dài hạn nội bộ213        
Phải thu dài hạn khác218        
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)219        
Nguyên giá TSCĐ HH222        
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ HH(*)223        
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính225        
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ thuê tài chính226        
Nguyên giá TSCĐ vô hình228        
Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình(*)229        
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang230        
Nguyên giá bất động sản đầu tư241        
Giá trị hao mòn luỹ kế BĐSĐT(*)242        
Đầu tư vào công ty con251        
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh252        
Đầu tư dài hạn khác258        
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)259        
Chi phí trả trước dài hạn261        
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262        
Tài sản dài hạn khác268        
Lợi thế thương mại269        
Vay và nợ ngắn hạn311        
Phải trả người bán312        
Người mua trả tiền trước313        
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước314        
Phải trả người lao động315        
Chi phí phải trả316        
Phải trả nội bộ317        
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318        
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác319        
Dự phòng phải trả ngắn hạn320        
Phải trả dài hạn người bán331        
Phải trả dài hạn nội bộ332        
Phải trả dài hạn khác333        
Vay và nợ dài hạn334        
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả335        
Dự phòng trợ cấp mất việc làm336        
Dự phòng phải trả dài hạn337        
Vốn đầu tư của chủ sở hữu411        
Thặng dư vốn cổ phần412        
Vốn khác của chủ sở hữu413        
Cổ phiếu quỹ(*)414        
Chênh lệch đánh giá lại tài sản415        
Chênh lệch tỷ giá hối đoái416        
Quỹ đầu tư phát triển417        
Quỹ dự phòng tài chính418        
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu419        
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối420        
Nguồn vốn đầu tư XDCB421        
Quỹ khen thưởng, phúc lợi431        
Nguồn kinh phí432        
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ433        
Lợi ích của cổ đông thiểu số439        
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01        
Các khoản giảm trừ doanh thu02        
Giá vốn hàng bán11        
Doanh thu hoạt động tài chính21        
Chi phí tài chính22        
Chi phí bán hàng24        
Chi phí quản lý doanh nghiệp25        
Thu nhập khác31        
Chi phí khác32        
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh45        
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế50        
Chi phí thuế TNDN hiện hành

 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

 

 

52

        
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp60        
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số61        
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ62        
Cộng điều chỉnh80 * *    

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính. Các bạn có thắc mắc về Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất báo cáo tài chính hãy để lại bình luận để mọi người cùng vào giải đáp nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất