Giỏ hàng

Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất là biểu mẫu quy định về báo cáo tài chính hợp nhất trong thông tư và chuẩn mực kế toán liên quan.

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài học: Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các chỉ tiêu như sau:

a) Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

– Bổ sung chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;

– Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.

Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất

b) Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

– Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

– Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.

– Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

  1. Các thông tin phải trình bày trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất thực hiện theo quy định.

Biểu mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập các bạn tham khảo tại:

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất, các bạn có những thắc mắc về Biểu mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất thì hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người tham gia thảo luận giúp bạn nhé.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất