Giỏ hàng

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 là tập hợp các báo cáo tài chính được quy định tại thông tư 200, chế độ kế toán mới nhất và đang có hiệu lực.

Tại thông tư 200 về báo cáo tài chính, Bộ Tài Chính đã có nhiều quy định rõ ràng hơn về biểu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp vi phạm giả định hoạt động liên tục. Những biểu mẫu này được đính kèm trong biểu mẫu phụ lục của chúng tôi

Các biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 bao gồm:

+ Bộ báo cáo tài chính năm gồm:

Bảng cân đối kế toán năm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp năm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp năm

Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

+ Bộ báo cáo tài chính giữa niên độ chia làm 2 loại

a.Loại đầy đủ

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp giữa niên độ dạng đầy đủ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp giữa niên độ dạng đầy đủ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

b.Loại tóm lược

Bảng cân đối kế toán dạng tóm lược

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng tóm lược

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng tóm lược

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

+ Bộ báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp vi phạm giả định hoạt động liên tục

Bảng cân đối kế toán

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Tên gọi từng biểu mẫu và mẫu biểu từng biểu mẫu các bạn xem kỹ ở phụ lục đính kèm bằng file doc của chúng tôi sẽ rõ nhé. Vì biểu mẫu khá là dài.

Chúc các bạn có những thời hạn học báo cáo tài chính thật hiệu quả.

Download Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200: bieu mau bao cao tai chinh theo thong tu 200

Bài giảng trong series