Giỏ hàng

Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính

Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính là các bút toán điều chỉnh liên quan đến các khoản mục nội bộ khác ngoài các khoản điều chỉnh liên quan đến hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản vay. Bản chất của các bút toán điều chỉnh này cũng tương tự như nhau chỉ khác nhau ở tên tài khoản và phát sinh nợ có.

Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn bài học: Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính

  1. Số dư các khoản mục phát sinh từ các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, như phải thu, phải trả, doanh thu chưa thực hiện, chi phí trả trước…phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
  2. Kế toán cần lập Bảng tổng hợp và đối chiếu số dư các khoản mục phát sinh từ các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn sau đó thực hiện việc loại trừ.
  3. Các khoản doanh thu, thu nhập, giá vốn, chi phí phát sinh từ các giao dịch khác trong nội bộ tập đoàn, như các khoản doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, doanh thu cho thuê, cung cấp dịch vụ… trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn.
  4. Bút toán điều chỉnh

Nợ Phải trả người bán

Nợ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Nợ Chi phí phải trả

Nợ Doanh thu chưa thực hiện

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ Doanh thu hoạt động tài chính

Có Phải thu khách hàng

Có Các khoản phải thu khác

Có Chi phí trả trước dài hạn

Có Giá vốn hàng bán

Có Chi phí tài chính

Kế toán Ytho đã giới thiệu đến các bạn bài học: Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính. Các bạn có thắc mắc về bài học: Bút toán điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác trong hợp nhất báo cáo tài chính vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng giải quyết với bạn nhé

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất