Giỏ hàng

Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính

Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính là các bút toán kết chuyển sau khi thực hiện tất cả các bút toán điều chỉnh. Đây là những bút toán quan trọng cuối cùng phải thực hiện khi lên hợp nhất báo cáo tài chính.

Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài học: Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính

  1. Nguyên tắc: Bút toán kết chuyển được lập để kết chuyển tổng ảnh hưởng của các bút toán điều chỉnh đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sang chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối kế toán.
  2. Sau khi thực hiện các bút toán điều chỉnh và loại trừ, nếu tổng giá trị điều chỉnh đến các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh làm tăng kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này.

  1. Ngược lại, nếu tổng giá trị điều chỉnh đến các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh làm giảm kết quả hoạt động kinh doanh kế toán ghi:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

Có Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn  bài học: Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính. Các bạn có thêm những thắc mắc về bài học: Các bút toán kết chuyển trong hợp nhất báo cáo tài chính hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất