Giỏ hàng

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Lưu ý: các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật là các khoản chi liên quan đến hoạt động nhập khẩu, tiền hàng nhỏ hơn 20 triệu, tiền vận chuyển nhỏ hơn 20 triệu và thanh toán bằng tiền mặt. Khi khai hải quan thì cộng hai khoản này lớn hơn 20 triệu. Trong trường hợp này vẫn được tính thuế.