Giỏ hàng

Các khoản giảm trừ trong tính thuế TNCN

Các khoản giảm trừ trong tính thuế TNCN

Các khoản giảm trừ trong tính thuế TNCN được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn như sau:

Các khoản giảm trừ trong tính thuế TNCN bao gồm:

Kinh phí công đoàn không nằm trong các khoản giảm trừ bảo hiểm. Kinh phí công đoàn vẫn phải tính thuế TNCN bình thường các bạn nhé

Bài giảng như sau:

 

Quay lại:

 

Bài học thuế TNCN:

 Bài giảng học thuế TNCN

Bài giảng học kế toán thực hành

 Bài giảng học kế toán thực hành