Giỏ hàng

Các phần mềm kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Các phần mềm kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Các phần mềm kế toán nước ngoài được sử dụng tại Việt Nam ngày càng nhiều. Sau đây chúng tôi xin liệt kê các phần mềm kế toán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Phần mềm kế toán Solomon

Phần mềm kế toán IBM

Phần mềm kế toán Lemon tree

Phần mềm kế toán Sun System

Phần mềm kế toán Exact Software

Phần mềm kế toán Peechtree First Accounting

Phần mềm kế toán Quicksbooks

Phần mềm kế toán Myob

Giá bán của các phần mềm này từ vài ngàn đến vài trăm hoặc đến vài triệu USD. Đặc điểm chung của những phần mềm này là khả năng xử lý đa dạng, phong phú, tính ổn định, tính kiểm soát, chuyên nghiệp cao, hạn chế được các khả năng gian lận của nhân viên kế toán, một số phần mềm được Việt hóa và phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam. Các phần mềm kế toán nước ngoài được viết khá linh hoạt và cung cấp cho người dùng các tùy biến để điều chỉnh phần mềm phù hợp với yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên một số phần mềm chưa được Việt hóa hay quá trình Việt hóa không tốt hoặc chưa phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam (mẫu biểu sổ sách kế toán,…) dẫn đến sự khó khăn cho doanh nghiệp khi sử dụng. Mặc khác, các phần mềm này thường gặp khó khăn trong trường hợp có những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chế độ kế toán.

Danh sách bài học