Giỏ hàng

Các phương pháp tính thuế nhà thầu

Các phương pháp tính thuế nhà thầu là cách phân biệt các phương pháp và cách áp dụng các phương pháp vào các đối tượng cụ thể. Các phương pháp tính thuế nhà thầu như sau:

1. Phương pháp kê khai là phương pháp nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế tndn trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

b. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

c. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Khi đó:

+ Thuế giá trị gia tăng

  • Thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Các bạn tham khảo các bài giảng của chúng tôi về thuế giá trị gia tăng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thực hiện theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Các bạn tham khảo các bài giảng của chúng tôi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các phương pháp tính thuế nhà thầu

2.Phương pháp trực tiếp là nộp thuế gtgt, nộp thuế tndn theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại đối tượng và điều kiện của phương pháp kê khai thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài:

Khi đó:

Ví dụ:

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu theo giá net

3.Phương pháp hỗn hợp: nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế tndn theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện nêu tại điểm a và điểm b của phương pháp kê khai và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

Khi đó:

  • Thuế giá trị gia tăng áp dụng tính giống phương pháp kê khai ở trên
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cách tính của phương pháp trực tiếp ở trên

 

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu các phương pháp tính thuế nhà thầu cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về các phương pháp tính thuế nhà thầu hãy để lại bình luận cho chúng tôi