Giỏ hàng

Cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01-2/TTĐB

Cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB là chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn điền vào các chỉ tiêu trên mẫu phụ lục bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB

Đây là một trong những công đoạn để các bạn kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu cơ quan thuế không bắt buộc nộp phụ lục bảng kê thì các bạn vẫn nên làm phụ lục bảng kê này để theo dõi những hóa đơn chứng từ đã kê khai để tiện đối chiếu khi cần thiết.

Sau đây kế toán Ytho xin hướng dẫn các bạn: cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB ban hành kèm theo thông tư 195/2015/TT-BTC

Cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB

Bảng kê này gồm có 3 phần

 I. Bảng tính thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu:

     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐBTên nguyên liệu/hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB

Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu

 

 

Thuế TTĐB đã  nộp

 

 

Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu

 

 

Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trướcSố thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này
Ký hiệuSốNgày, tháng, năm phát hành
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(7)/(6)(9)(10)
          
          
 Tổng cộng      

Cột (1): Chỉ tiêu “Số thứ tự”

Ghi thứ tự các hoá đơn, chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào phát sinh trong các kỳ trước còn chưa khấu trừ hết tiền thuế TTĐB đến kỳ này và các hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào phát sinh trong kỳ này.

 Cột (2): Chỉ tiêu “Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB – Ký hiệu” 

Căn cứ vào các hoá đơn hoặc chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB đối với nguyên liệu sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB phát sinh trong các kỳ trước còn chưa khấu trừ hết tiền thuế TTĐB đến kỳ này và các hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào phát sinh trong kỳ này, NNT ghi đúng các chỉ tiêu ký hiệu chứng từ hoặc biên lai tương ứng vào các chỉ tiêu (2) của bảng kê này.

Ví dụ: Công ty H sản xuất rượu. Trong kỳ tính thuế, Công ty H có phát sinh các nghiệp vụ sau:

  • Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước 70độ để sản xuất rượu đóng chai; đã nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, có Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước;
  • Mua của Nhà máy rượu A 2.000 lít rượu nước 45 độ để sản xuất rượu ngâm; có hoá đơn bán hàng của nhà máy rượu A.

Như vậy, Công ty H căn cứ vào Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (đối với nguyên liệu nhập khẩu) và hoá đơn bán hàng (đối với nguyên liệu mua trong nước) để khai tương ứng vào các chỉ tiêu của Bảng kê này.

 Cột (3): Chỉ tiêu “Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB – Số” 

Căn cứ vào các hoá đơn hoặc chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB đối với nguyên liệu sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB phát sinh trong các kỳ trước còn chưa khấu trừ hết tiền thuế TTĐB đến kỳ này và các hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào phát sinh trong kỳ này, NNT ghi đúng các chỉ tiêu số trên hoá đơn, chứng từ hoặc biên lai tương ứng vào các chỉ tiêu (3) của bảng kê này.

Ví dụ: Công ty H sản xuất rượu. Trong kỳ tính thuế, Công ty H có phát sinh các nghiệp vụ sau:

  • Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước 70độ để sản xuất rượu đóng chai; đã nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, có Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước;
  • Mua của Nhà máy rượu A 2.000 lít rượu nước 45 độ để sản xuất rượu ngâm; có hoá đơn bán hàng của nhà máy rượu A.

Như vậy, Công ty H căn cứ vào Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (đối với nguyên liệu nhập khẩu) và hoá đơn bán hàng (đối với nguyên liệu mua trong nước) để khai tương ứng vào các chỉ tiêu của Bảng kê này.

 Cột (4): Chỉ tiêu “Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB – Ngày, tháng, năm”

Căn cứ vào các hoá đơn hoặc chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB đối với nguyên liệu sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB phát sinh trong các kỳ trước còn chưa khấu trừ hết tiền thuế TTĐB đến kỳ này và các hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào phát sinh trong kỳ này, NNT ghi đúng các chỉ tiêu ngày, tháng, năm phát hành trên hoá đơn, chứng từ hoặc biên lai tương ứng vào các chỉ tiêu (4) của bảng kê này.

Ví dụ: Công ty H sản xuất rượu. Trong kỳ tính thuế, Công ty H có phát sinh các nghiệp vụ sau:

  • Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước 70độ để sản xuất rượu đóng chai; đã nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu, có Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước;
  • Mua của Nhà máy rượu A 2.000 lít rượu nước 45 độ để sản xuất rượu ngâm; có hoá đơn bán hàng của nhà máy rượu A.

Như vậy, Công ty H căn cứ vào Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (đối với nguyên liệu nhập khẩu) và hoá đơn bán hàng (đối với nguyên liệu mua trong nước) để khai tương ứng vào các chỉ tiêu của Bảng kê này.

Cột (5): Chỉ tiêu “Tên nguyên liệu/hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB”

NNT ghi tên của nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB theo từng hoá đơn, chứng từ nộp thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào.

Trường hợp có nhiều loại nguyên liệu thì theo dõi riêng theo từng loại nguyên liệu.

 Cột (6): Chỉ tiêu “Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu”

NNT ghi số lượng nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu trong nước, nhập khẩu dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB theo từng hoá đơn, chứng từ.

 Cột (7): Chỉ tiêu “Thuế TTĐB đã nộp”

Chỉ tiêu này phản ánh tiền thuế TTĐB đã nộp của nguyên liệu mua vào làm căn cứ để xác định thuế TTĐB được khấu trừ.

NNT căn cứ vào hoá đơn mua hàng hoá chịu thuế TTĐB trong nước, biên lai chứng từ nộp thuế TTĐB đối với hàng hoá nhập khẩu để ghi vào chỉ tiêu này.

– Đối với hàng hoá là nguyên liệu sản xuất chịu thuế TTĐB mua vào trong nước, trên hoá đơn mua bán hàng hoá không thể hiện rõ tiền thuế TTĐB phải nộp, NNT xác định tiền thuế TTĐB theo công thức sau:

Thuế TTĐB=Giá tính thuế TTĐBxThuế suất thuế TTĐB
Giá tính thuế TTĐB=       Giá bán chưa có thuế  GTGT
        1 +  Thuế suất thuế TTĐB

– Đối với hàng hoá là nguyên liệu sản xuất chịu thuế TTĐB nhập khẩu, NNT khai vào chỉ tiêu này là số tiền thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu ghi trên các biên lai, chứng từ nộp thuế TTĐB.

 Cột (8): Chỉ tiêu “Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu”

Thuế TTĐB trên 1đơn vị nguyên liệu mua vào (8)=Thuế TTĐB đã nộp (7)
Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào (6)

 

Cột (9): Chỉ tiêu “Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước”

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TTĐB luỹ kế đã khấu trừ các kỳ trước của nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB đối với các hoá đơn, chứng từ mua nguyên liệu chịu thuế TTĐB nhưng đến kỳ này chưa khấu trừ hết.

Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu luỹ kế tiền thuế TTĐB của cùng loại nguyên liệu ở cột (7) phần II – Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ của các kỳ trước.

NNT phải mở sổ theo dõi tiền thuế TTĐB được khấu trừ của nguyên liệu mua vào cho từng loại sản phẩm hàng hoá sản xuất tính theo định mức nguyên liệu tiêu hao và sản lượng tiêu thụ từng kỳ.

 

Cột (10): Chỉ tiêu “Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này”

 

Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này (10)=

Thuế TTĐB đã

 

nộp (7)

Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước (9)
Chỉ tiêu (10)=Chỉ tiêu (7)Chỉ tiêu (9)

 II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTTên hàng hóa tiêu thụSố lượng tiêu thụTên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vàoLượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ

Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào

 

 

Tổng thuế TTĐB

 

đầu vào

được

khấu trừ

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)x(5)x(6)
       
       
 Tổng cộng     

Cột (1): Chỉ tiêu “Số thứ tự”

Căn cứ vào các hoá đơn bán hàng hoá chịu thuế TTĐB trong kỳ, NNT ghi thứ tự các mặt hàng tiêu thụ có sử dụng nguyên liệu mua vào chịu thuế TTĐB còn được khấu trừ đến kỳ này.

Cột (2): Chỉ tiêu “Tên hànghóa tiêu thụ”

Căn cứ vào hoá đơn bán hàng hoá chịu thuế TTĐB trong kỳ, NNT ghi rõ ràng, chính xác tên của từng mặt hàng vào chỉ tiêu này.

Tên hàng hoá ghi tại chỉ tiêu này có thể là tên của sản phẩm hàng hoá thương phẩm bán ra; nếu sản phẩm có định mức tiêu hao nguyên liệu đầu vào trên một đơn vị sản phẩm khác nhau thì khai vào các dòng khác nhau.

Cột (3): Chỉ tiêu “Số lượng tiêu thụ”

Căn cứ vào hoá đơn bán hàng hoá chịu thuế TTĐB trong kỳ, NNT khai số lượng của từng mặt hàng tiêu thụ trong kỳ có sử dụng nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB vào chỉ tiêu này.

Cột (4): Chỉ tiêu “Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào”

NNT ghi tên của nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB dùng để sản xuất sản phẩm đã tiêu thụ trong kỳ. Tên nguyên liệu tại cột này được ghi tương tự như tên nguyên liệu ghi tại chỉ tiêu (5) của mục I bảng kê này.

Trường hợp cùng một mặt hàng tiêu thụ có sử dụng nhiều loại nguyên liệu đầu vào hoặc sử dụng cùng loại nguyên liệu đầu vào nhưng có định mức nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm khác nhau, hoặc có tiền thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào khác nhau (do giá nhập vào khác nhau) thì khai vào các dòng khác nhau.

Cột (5): Chỉ tiêu “Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ”

NNT căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ để khai vào chỉ tiêu này. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được khấu trừ không được vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp.

Trường hợp cùng một mặt hàng tiêu thụ có sử dụng nguyên liệu đầu vào nhưng có định mức nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm khác nhau thì NNT khai vào các dòng khác nhau theo từng định mức.

Doanh nghiệp phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Cột (6): Chỉ tiêu “Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào”

Số liệu ghi vào cột này lấy từ chỉ tiêu (8) của mục I bảng kê này.

Cột (7): Chỉ tiêu “Tổng thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ”

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào được khấu trừ khi xác định thuế TTĐB phải nộp ở khâu sản xuất.

Số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ=Số lượng sản phẩm tiêu thụxLượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụxThuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào
Chỉ tiêu (7)=Chỉ tiêu (3)xChỉ tiêu (5)xChỉ tiêu (6)

Số liệu tại dòng Tổng cộng của cột này được dùng để ghi vào chỉ tiêu Thuế TTĐB được khấu trừ (cột 8) của Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB.

 

III. Bảng tính thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu được khấu trừ:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên hàng hóa

 

tiêu thụ

Số lượng tiêu thụThuế TTĐB đã nộp trên 1 đơn vị hàng hóa nhập khẩu

Tổng thuế TTĐB

 

đầu vào được

khấu trừ

(1)(2)(3)(4)(5)=(3)x(4)
     
     
 Tổng cộng   

 

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)

Cột (1): Chỉ tiêu “Số thứ tự”

Căn cứ vào các hoá đơn bán hàng hoá chịu thuế TTĐB trong kỳ, NNT ghi thứ tự các mặt hàng tiêu thụ có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chịu thuế TTĐB còn được khấu trừ đến kỳ này.

Cột (2): Chỉ tiêu “Tên hànghóa tiêu thụ”

Căn cứ vào hoá đơn bán hàng hoá chịu thuế TTĐB trong kỳ, NNT ghi rõ ràng, chính xác tên của từng mặt hàng vào chỉ tiêu này.

Tên hàng hoá ghi tại chỉ tiêu này có thể là tên của sản phẩm hàng hoá thương phẩm bán ra; nếu sản phẩm có định mức tiêu hao nguyên liệu đầu vào trên một đơn vị sản phẩm khác nhau thì khai vào các dòng khác nhau.

Cột (3): Chỉ tiêu “Số lượng tiêu thụ”

Căn cứ vào hoá đơn bán hàng hoá chịu thuế TTĐB trong kỳ, NNT khai số lượng của từng mặt hàng tiêu thụ trong kỳ có sử dụng nguyên liệu mua vào đã nộp thuế TTĐB vào chỉ tiêu này.

         Ghi rõ đơn vị tính số lượng hàng hóa tiêu thụ

Cột (4): Chỉ tiêu “Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào”

Số liệu ghi vào cột này lấy từ chỉ tiêu (8) của mục I bảng kê này.

Cột (7): Chỉ tiêu “Tổng thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ”

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào được khấu trừ khi xác định thuế TTĐB phải nộp ở khâu sản xuất.

Số thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ=Số lượng sản phẩm tiêu thụxThuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào
Chỉ tiêu (5)=Chỉ tiêu (3)xChỉ tiêu (4)

Số liệu tại dòng Tổng cộng của cột này được dùng để ghi vào chỉ tiêu Thuế TTĐB được khấu trừ (cột 8) của Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB.

Như vậy, kế toán Ytho đã hướng dẫn các bạn cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB. Các bạn có những thắc mắc về bài viết: Cách điền vào bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB mẫu 01 2 TTĐB vui lòng để lại bình luận để mọi người cùng tham khảo.

Bài giảng thuế tiêu thụ đặc biệt

Từ khóa

Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh tphcm Dịch vụ kế toán ở Củ Chi Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Thạnh Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè trọn gói dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè trọn gói Dịch vụ kế toán tại Củ Chi Dịch vụ kế toán tại huyện Bình Chánh Dịch vụ kế toán tại Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân tphcm dịch vụ kế toán ở Huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 12 Dịch vụ kế toán tại huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè Dịch vụ kế toán ở Hóc Môn Dịch vụ kế toán Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán Bình Tân Dịch vụ kế toán Bình Thạnh Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán Củ Chi Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận trọn gói Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức tphcm Dịch vụ kế toán Bình Tân tphcm Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán tại Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Tân Dịch vụ kế toán tại quận Bình Thạnh Dịch vụ kế toán ở quận 12 tphcm Dịch vụ kế toán tại Bình Chánh trọn gói Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận Dịch vụ kế toán tại quận Bình Tân Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh tphcm Dịch vụ kế toán ở Bình Tân TP.HCM Dịch vụ kế toán tại huyện Củ Chi Dịch vụ kế toán ở Bình Thạnh hcm Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận Dịch vụ kế toán tại quận Phú Nhuận tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn Dịch vụ kế toán huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán ở Thủ Đức Dịch vụ kế toán Thủ Đức Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Thủ Đức dịch vụ kế toán tại Quận 12 TPHCM Dịch vụ kế toán huyện Nhà Bè tphcm Dịch vụ kế toán tại huyện Hóc Môn tphcm Dịch vụ kế toán tại Phú Nhuận trọn gói Dịch vụ kế toán quận 12 Dịch vụ kế toán tại quận 11 tp.hcm Dịch vụ kế toán ở quận 11 Dịch vụ kế toán tại quận 11 dịch vụ kế toán ở Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán ở Tân Bình Làm sổ sách kế toán tại tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 7 TPHCM Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 12 Dịch vụ kế toán thuế tại quận 3 Dịch vụ kế toán ở quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 hcm dịch vụ kế toán tại Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM cách kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán uy tín Dịch vụ quyết toán sổ sách nội bộ Quyết toán sổ sách nội bộ Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán HKD Dịch vụ kế toán quận 11 tphcm dịch vụ kế toán Quận 7 Dịch vụ kế toán quận 6 tphcm Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp trọn gói Nhận làm sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quán cafe tphcm Dịch vụ kế toán quận 10 tphcm dịch vụ kế toán tại Quận 8 Dịch vụ kế toán ở quận 6 Dịch vụ kế toán tại quận 4 Dịch vụ kế toán tại quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 3 Công ty dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại tphcm báo giá làm sổ sách kế toán DVKT công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán tại quận 11 trọn gói Dịch vụ kế toán ở quận 11 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 9 Dịch vụ kế toán ở quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói hcm Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Gò Vấp Kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn trọn gói Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê tại tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống tphcm Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh công ty dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch Dịch vụ kế toán du lịch tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán dịch vụ kế toán Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 5 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế quận 2 dịch vụ kế toán Quận 1 TPHCM Công ty dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán ở Gò Vấp Dịch vụ kế toán ngành du lịch Dịch vụ kế toán khách sạn tại tphcm Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cà phê Dịch vụ kế toán quận 10 Dịch vụ kế toán tại quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận 8 Dịch vụ kế toán tại quận 6 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 3 trọn gói Dịch vụ kế toán tại Quận 1 TPHCM Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán quận 11 Dịch vụ kế toán ở quận 12 Dịch vụ kế toán ở quận 8 tphcm Dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình Dịch vụ kế toán du lịch hcm Dịch vụ kế toán công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán tại quận 9 tphcm dịch vụ kế toán ở Quận 7 Dịch vụ kế toán tại quận 7 trọn gói Dịch vụ kế toán thuế tại quận 6 Dịch vụ kế toán ở quận 3 tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 2 dịch vụ kế toán tại quận 2 trọn gói Dịch vụ kế toán du lịch trọn gói Dịch vụ kế toán quán cà phê Dịch vụ kế toán cơ sở kinh doanh cafe Dịch vụ kế toán cho công ty chuyển phát nhanh Dịch vụ kế toán quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 tphcm dịch vụ kế toán tại quận 2 tphcm Dịch vụ kế toán trọn gói là gì Dịch vụ quyết toán sổ sách rà soát sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán khách sạn tphcm Dịch vụ kế toán nhà hàng ăn uống tại TPHCM Dịch vụ kế toán tại nhà hàng ăn uống hcm Dịch vụ kế toán quận ở quận 10 tphcm Dịch vụ kế toán ở quận 8 Dịch vụ kế toán quận 6 Dịch vụ kế toán trọn gói quận 4 Dịch vụ kế toán trọn gói tphcm Dịch vụ kế toán khách sạn Dịch vụ kế toán tại quận 10 Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận 11 Dịch vụ kế toán thuế tại quận 9 Dịch vụ kế toán thuế tại quận 10 Dịch vụ kế toán quận 9 dịch vụ kế toán Quận 7 TPHCM dịch vụ kế toán thuế tại quận 7 dịch vụ kế toán tại Quận 5 dịch vụ kế toán ở Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 tphcm Dịch vụ kế toán tại Tân Bình Dịch vụ kế toán trọn gói tại quận Tân Bình Quyết toán sổ sách quyết toán sổ sách kế toán nội bộ Dịch vụ kế toán quán cà phê tại tphcm Dịch vụ kế toán tại Quận 6 TPHCM Dịch vụ kế toán ở quận 4 Dịch vụ kế toán quận 3 Dịch vụ kế toán quận 2 dịch vụ kế toán ở quận 2 trọn gói dịch vụ kế toán tại Quận 1 trọn gói Dịch vụ kế toán quận Tân Bình Công ty dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Gò Vấp Dịch vụ kế toán tại Gò Vấp TPHCM làm sổ sách kế toán Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán Kế toán CT chuyển phát nhanh dịch vụ kế toán tại Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 8 dịch vụ kế toán Quận 5 trọn gói dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 5 dịch vụ kế toán tại quận 1 dịch vụ kế toán trọn gói tại Quận 1 TPHCM báo cáo kiểm tra sổ sách kế toán Dịch vụ kế toán du lịch tại tphcm Dịch vụ làm sổ sách kế toán tphcm Dịch vụ kế toán tại quận 12 trọn gói Dịch vụ kế toán tại quận 9 Dịch vụ kế toán tại quận 6 dịch vụ kế toán tại Quận 5 TPHCM dịch vụ kế toán Quận 5 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận 4 trọn gói dịch vụ kế toán ở Quận 1 TPHCM Dịch vụ kế toán tại quận Tân Bình tphcm Dịch vụ kế toán quận Tân Bình tphcm giá dịch vụ quyết toán thuế thuế thu nhập doanh nghiệp là gì Dịch vụ tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Dịch vụ qtt tndn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tư vấn dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ đại lý thuế uy tín quyết toán thuế trọn gói dịch vụ quyết toán thuế tndn Tư vấn dịch vụ đại lý thuế tại tphcm dịch vụ quyết toán thuế trọn gói Dịch vụ đại lý thuế Dịch vụ tư vấn thuế Tư vấn thuế tại tphcm Dịch vụ quyết toán thuế dịch vụ quyết toán thuế cuối năm Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế Thuế TNDN quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp Tư vấn thuế tphcm dịch vụ quyết toán thuế tncn khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dịch vụ làm hoàn thuế thu nhập cá nhâN dịch vụ quyết toán thuế năm quyết toán thuế thuế tndn là gì Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân Tư vấn thuế Dịch vụ quyết toán thuế TNCN khái niệm thuế tndn Dịch vụ quyết toán thuế TNDN dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân dịch vụ quyết toán thuế giá rẻ Dịch vụ hoàn thuế TNCN dịch vụ làm hoàn thuế TNCN chi phí dịch vụ quyết toán thuế Dịch vụ quyết toán thuế tphcm Dịch vụ tư vấn thuế tphcm Dịch vụ làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ làm quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Mức thuế suất thuế TNDN Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp Dịch vụ đại lý thuế tại tphcm Quyết toán thuế TNCN Thuế suất thuế TNDN quyết toán thuế tndn Dịch vụ thay đổi GPKD Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh TPHCM Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại TPHCM Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh ở hcm Dịch vụ giải thể công ty TPHCM dịch vụ giải thể doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ tư vấn thành lập công ty Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thành lập công ty tphcm Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tphcm Dịch vụ thành lập công ty cổ phần hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói Tư vấn thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ giải thể công ty thành lập công ty thành lập công ty cổ phần tphcm Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh tại hcm thành lập doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại tphcm Dịch vụ làm giải thể doanh nghiệp Tư vấn thành lập công ty miễn phí Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn thành lập công ty giá rẻ Dịch vụ giải thể doanh nghiệp Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại tphcm Giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp Tư vấn thành lập doanh nghiệp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hcm Dịch vụ giải thể doanh nghiệp TPHCM Dịch vụ thành lập công ty cổ phần Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ hỗ trợ tư vấn thành lập công ty miễn phí thành lập công ty giá rẻ Tư vấn thành lập công ty tphcm thành lập công ty cổ phần dịch vụ làm báo cáo tài chính năm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Báo cáo tài chính Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm dịch vụ làm báo cáo tài chính Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tphcm Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm Báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cuối năm Dịch vụ báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính năm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp hướng dẫn đăng ký bhxh lần đầu cho doanh nghiệp thủ tục tham gia bhxh lần đầu cho doanh nghiệp Thủ tục đăng ký bảo hiểm cho doanh nghiệp Dịch vụ BHXH tại hcm Dịch vụ bảo hiểm xã hội Dịch vụ BHXH Dịch vụ BHXH tại TPHCM Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại hcm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp Dịch vụ bảo hiểm xã hội tại TPHCM giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 Nhập khẩu giá CIF Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú trọn gói Tuyển dụng nhân viên kế toán dịch vụ Tại sao nhập khẩu CIF Tại sao xuất khẩu giá FOB kế toán thực tập Dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú giao dịch điện tử BHXH Tại sao nhập khẩu giá CIF và xuất khẩu giá FOB thực tập kế toán Danh sách các phần mềm kế toán của Việt Nam kế toán học việc Danh sách phần mềm kế toán Việt Nam Xuất khẩu FOB tuyển dụng Nhân viên kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán tại quận Tân Phú tphcm dịch vụ kế toán ở quận Tân Phú Danh sách các phần mềm kế toán Việt Nam nhân viên kế toán kế toán dịch vụ dịch vụ kế toán quận Tân Phú tphcm Dịch vụ kế toán thuế tại quận Tân Phú Thông báo thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 tuyển dụng thực tập sale marketing Tuyển dụng thực tập kế toán các phần mềm kế toán của Việt Nam tuyển dụng kế toán tuyển dụng thực tập marketing thực hiện giao dịch điện tử BHXH từ ngày 17/11/2015 dịch vụ kế toán quận Tân Phú các phần mềm kế toán Việt Nam