Giỏ hàng

Cách điền vào bảng phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh

Hướng dẫn lập Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán  – Mẫu số 01-6/GTGT :

Chỉ tiêu [6]: “Số thuế phải nộp của NNT”: Lấy trên chỉ tiêu [40] của tờ khai 01/GTGT của toàn doanh nghiệp

Chỉ tiêu [7]: “ Doanh thu chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của NNT”: Lấy trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu [8], [9],[10],[11], [12],[13]: kê khai chi tiết cho từng cơ sở

Chỉ tiêu [09] “Tên cơ sở sản xuất trực thuộc”

NNT ghi tên cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán.

 Chỉ tiêu [10] “Địa chỉ”

NNT ghi địa chỉ của cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

Chỉ tiêu [11] “Mã số thuế”

NNT ghi mã số thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có).

Chỉ tiêu [12] “Doanh thu của sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc của Hàng hoá chịu thuế suất 5%”

NNT kê khai doanh thu của sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc của hàng hóa chịu thuế suất 5%

Chỉ tiêu [13] “Doanh thu của sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc của Hàng hoá chịu thuế suất 10%”

NNT kê khai doanh thu của sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc của hàng hóa chịu thuế suất 10%

Chỉ tiêu [14] “Tổng”  tính theo công thức:[14]   = [12] + [13]

Chỉ tiêu [15] “Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc” được tính theo công thức:

[15] = 1% * [12] + 2% * [13]

Chỉ tiêu [16] = Tổng cột chỉ tiêu [15]

Chỉ tiêu [17]“Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có CSSX trực thuộc trong trường hợp [06]< [16]” được tính theo công thức:

[17] = [06] x ([14]/[07]

Chỉ tiêu [18] = Tổng cột chỉ tiêu [17]. Lưu ý: kiểm tra [18] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] trên TK 01/GTGT

Chỉ tiêu [19] “Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có trụ sở chính”. Tính theo công thức:

[19]  = [06] – [16]

Chỉ tiêu [20] “Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có trụ sở chính trong trường hợp [06]< [16]”. Tính theo công thức:

[20]  =  [06] –  [18]