Giỏ hàng

Cách điền vào phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

Cách điền vào phụ lục thông tin về giao dịch liên kết được chia sẻ bởi YTHO

Cách điền vào phụ lục thông tin về giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN như sau:

 • Cột (1) – STT: NNT tự tăng giảm dòng
 • Cột (2), (3): NNT tự nhập dạng text
 • Cột (4): NNT tự nhập tối đa 14 ký tự, không kiểm tra cấu trúc MST
 • Cột (5): Bắt buộc NNT đánh dấu “x” vào 1 trong các ô hình thức liên kết A,B…

 • Cột (1) – STT: UD hỗ trợ tự tăng dạng 1.1.1, 1.1.2,…..
 • Cột (2): NNT tự nhập các phần tương ứng với cột STT
 • Cột (3), (4), (7), (8): NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0
 • Cột (5) = cột (4) – cột (3)
 • Cột (6), (10): NNT chọn trong combo box gồm các phương pháp sau:

PP1: Phương pháp So sánh giá giao dịch độc lập

PP2: Phương pháp Giá bán lại

PP3: Phương pháp Giá vốn cộng lãi

PP4: Phương pháp So sánh lợi nhuận

PP5: Phương pháp tách lợi nhuận

PP6: Phương pháp khác

 • Cột (9) = cột (7) – cột (8)
 • Cột (11) = cột (5) + cột (9)

Bài học : cách điền vào phụ lục thông tin về giao dịch liên kết – Mẫu số 03-7/TNDN này các bạn ít gặp trong thực tế. Đây là một phụ lục thể hiện sự phức tạp của các giao dịch liên kết giữa các công ty có mối quan hệ với nhau.

Các bạn có thắc mắc về bài học : cách điền vào phụ lục thông tin về giao dịch liên kết hãy để lại bình luận bên dưới.