Giỏ hàng

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02-KK-XS mẫu số 02-bk-xs

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02-KK-XS mẫu số 02-bk-xs như sau:

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02-KK-XS mẫu số 02-bk-xs

[01] Kỳ tính thuế: Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế.

[02] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Công ty xổ số kiến thiết theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với Cơ sở giao đại lý xổ số là cá nhân thì tên ghi rõ ràng, đầy đủ họ, tên theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Chứng minh nhân dân.

[03] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Công ty xổ số kiến thiết theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): Trường hợp Công ty xổ số kiến thiết uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.

[05] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[06] Họ và tên đại lý: Họ và tên cá nhân là Đại lý xổ số bao gồm cả đại lý có thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế và đại lý đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.

[07] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân là Đại lý xổ số theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[08] Số CMND/ Hộ chiếu: Đối với Đại lý xổ số chưa có mã số thuế thì ghi số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu.

Cách điền vào phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN 02-KK-XS mẫu số 02-bk-xs

[09] Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý xổ số bao gồm: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản khác mà cá nhân nhận được từ công ty xổ số kiến thiết (bao gồm cả thu nhập từ hoạt động đại lý xổ số trong khu kinh tế nếu có).

[10] Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế: Là thu nhập chịu thuế  mà Công ty xổ số kiến thiết trả cho Đại lý xổ số do làm việc trong khu kinh tế.

[11] Số thuế được giảm: là số thuế được giảm trong kỳ của đại lý xổ số làm việc trong khu kinh tế. Chỉ tiêu này = {([9]-9.000.000) x 5%) x ([10] / [9])} x 50%.

[12] Số thuế đã khấu trừ: Tổng số thuế mà Công ty xổ số kiến thiết đã khấu trừ trong kỳ của Đại lý xổ số.

[13] Tổng cộng Thu nhập chịu thuế: Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [09].

[14] Tổng cộng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế:Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [10].

[15] Tổng cộng số thuế được giảm: Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [11].

[16] Tổng cộng số thuế đã khấu trừ: Chỉ tiêu này bằng tổng cộng cột chỉ tiêu [12].