Giỏ hàng

Cách điền vào tờ khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu 04-gtgt

Sau khi kế toán Ytho đã hướng dẫn các bạn điền vào phụ lục tờ khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu mẫu số 04 – 1/GTGT.

Tiếp theo công việc kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện như sau:

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn: cách điền vào tờ khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu 04-gtgt:

Chỉ tiêu [21]  ghi tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT (không phân biệt nhóm ngành kinh doanh).

Cột (4) “Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế” và Cột (5) “Tỷ lệ GTGT”  được chi tiết theo từng nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề.

Chỉ tiêu [22] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa”.

Chỉ tiêu [23] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Phân phối, cung cấp hàng hóa” được xác định bằng công thức:

[23] = [22] x 1%

Chỉ tiêu [24] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu”.

Chỉ tiêu [25] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu” được xác định bằng công thức:

[25] = [24] x 5%

Chỉ tiêu [26] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu”.

Chỉ tiêu [27] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu” được xác định bằng công thức:

[27] = [26] x 3%

Chỉ tiêu [28] ghi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc nhóm ngành kinh doanh khác, không thuộc các nhóm ngành đã nêu trên.

Chỉ tiêu [29] “Thuế giá trị gia tăng phải nộp” thuộc nhóm ngành “Hoạt động kinh doanh khác” được xác định bằng công thức:

[29] = [28] x 2%

Chỉ tiêu [30] Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế được xác định bằng công thức:

[30]=[22]+[24]+[26]+[28]

Chỉ tiêu [31] Thuế GTGT phải nộp được xác định bằng công thức:

[31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Chỉ tiêu [32] “Tổng doanh thu” phản ánh doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, không chịu thuế và doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế trong kỳ,  được xác định bằng công thức:

[32] = [21] + [30]

Chỉ tiêu [33] “Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp” phản ánh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ, bằng chỉ tiêu [31].

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu: Cách điền vào tờ khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu 04-gtgt cho các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc về bài học: Cách điền vào tờ khai thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu 04-gtgt