Giỏ hàng

Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Bài học: Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm 2 phần: Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng và Phương pháp kế toán khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng. Đây là những lý thuyết quan trọng nên các bạn cần học kỹ nhé

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài học: Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Phần 1: Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng

  1. Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình xây dựng có hỏng hóc, sai sót. Việc bảo hành có thể được thực hiện bởi bản thân doanh nghiệp, thuê một đơn vị trong nội bộ tập đoàn hoặc thuê ngoài. Khi trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây dựng có thể doanh nghiệp chưa xác định được nghĩa vụ bảo hành có thực tế xảy ra hay không và đơn vị thực hiện việc bảo hành. Vì vậy, khi trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng không cần phải điều chỉnh trên BCTC hợp nhất.
  2. Khi việc bảo hành sản phẩm hàng hoá, công trình xây dựng xảy ra, nếu doanh nghiệp tự thực hiện việc bảo hành hoặc thuê một bên thứ ba bên ngoài tập đoàn thực hiện việc bảo hành thì toàn bộ doanh thu và chi phí phát sinh đều không phải là các giao dịch trong nội bộ tập đoàn nên không thực hiện điều chỉnh trên Báo cáo tài chính hợp nhất.
  3. Trường hợp doanh nghiệp thuê một đơn vị trong tập đoàn thực hiện việc bảo hành thì sẽ phát sinh giao dịch nội bộ do bên thực hiện bảo hành ghi nhận doanh thu, bên thuê bảo hành phát sinh chi phí. Trường hợp này cần phải loại trừ các khoản mục doanh thu, chi phí trong nội bộ tập đoàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
  4. Doanh nghiệp không ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh liên quan đến các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá, bảo hành công trình xây dựng.

Phần 2: Phương pháp kế toán khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng

  1. Đối với bảo hành sản phẩm, hàng hoá, nếu các đơn vị trong nội bộ tập đoàn thực hiện việc bảo hành, ghi:

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có Chi phí bán hàng (nếu bảo hành phát sinh trong kỳ lập dự phòng)

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (nếu phát sinh trong kỳ sau)

  1. Đối với bảo hành công trình xây dựng, nếu các đơn vị trong nội bộ tập đoàn thực hiện việc bảo hành, ghi:

Nợ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có Giá vốn hàng bán (nếu bảo hành phát sinh trong kỳ lập dự phòng)

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (nếu phát sinh trong kỳ sau)

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn bài học: Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Các bạn có vướng mắc về bài học: Cách hạch toán các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và công trình xây dựng khi lập báo cáo tài chính hợp nhất vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất