Giỏ hàng

Cách hạch toán hàng khuyến mãi

Cách hạch toán hàng khuyến mãi như thế nào khi bán hàng có khuyến mại?

Khuyến mại chứ không phải bán hàng có chiết khấu thương mại thì chúng ta phải xuất hóa đơn và hạch toán thế nào cho đúng.

Theo khoản 5 điều 7 giá tính thuế thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

“ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Pháp luật về thương mại ở đây là gì? Phải đăng ký như thế nào thì doanh nghiệp mới được hợp lý hàng khuyến mại của mình?

Theo mục ii. khuyến mại tại thông tư liên tịch số: 07/2007/ttlt-btm-btc hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/nđ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì:

  1. Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại
  2. Thông báo thực hiện khuyến mại

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại nêu tại khoản 1 Mục này phải gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại

  1. Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).

Ngoài ra còn có nhiều quy định liên quan đến khuyến mại ở thông tư liên tịch này, các bạn cần chú ý tham khảo.

Cách xuất hóa đơn hàng khuyến mại theo quy định nêu trên như thế nào?

Theo thông tư 26/2015/TT-BTC thì

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.”

Minh họa cách viết hóa đơn hàng khuyến mại trong thực tế

Cách hạch toán hàng khuyến mãi

Phương pháp hạch toán bán hàng có khuyến mãi

Theo thông tư 200:

Bên bán:

Khi bán hàng có khuyến mại (theo pháp luật về thương mại), khi xuất hàng khuyến mại ghi:

Nợ 641

Có 156 (Giá trị tính theo phương pháp tính giá hàng tồn kho)

Bên mua, khi nhận được hóa đơn ghi:

Nợ 156

Có 711

Vì khuyến mại chỉ xuất hóa đơn về số lượng không có giá trị nên thông thường 711 bằng 0 và giá trị hàng mua sẽ giảm xuống

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48/2006

Bên bán

Nợ 641

Có 156 (Giá trị tính theo phương pháp tính giá hàng tồn kho)

Bên mua

Nợ 156

Có 711

Tham khảo:  Quy định về tính tiền lương làm thêm tiền thưởng dịp lễ tết quốc khánh