Giỏ hàng

Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel

Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel

Cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel tự động được giới thiệu đến các bạn là file kế toán excel đã thiết lập sẵn các công thức, file này khi có dữ liệu sẽ chạy ra bảng cân đối kế toán cho các bạn.

Link tải file excel thực hành ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài

sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.
Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho DN được Bộ Tài chính quy định.

Một bảng cân đối kế toán phải chỉ rõ TSCĐ của doanh nghiệp (doanh nghiệp có cái gì), tài sản ngắn hạn (doanh nghiệp cho nợ những khoản nào), nợ ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp nợ và phải trả trong thời gian ngắn), nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu.

TSCĐ gồm:

Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác
Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn
Tài sản vãng lai là những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm:

+ Cổ phiếu
+ Bán thành phẩm
+ Tiền nợ của khách hàng
+ Tiền mặt tại ngân hàng
+ Các khoản đầu tư ngắn hạn
+ Các khoản trả trước – ví dụ tiền thuê
Các khoản nợ vãng lai là các khoản nợ phải trả trong vòng một năm của doanh nghiệp, nó bao gồm:

+ Tiền nợ các nhà cung cấp
+ Các khoản vay dài hạn, rút quá ở ngân hàng hoặc các khoản mục tài chính khác
+ Thuế phải trả trong một năm
Các khoản nợ dài hạn, gồm:

Các khoản nợ đến kỳ hạn sau một năm – các khoản vay hoặc tài chính đến hạn phải trả sau một năm
Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.

Bài giảng cách lập bảng cân đối kế toán bằng excel bằng công thức tự động như sau:

 

 

 

Link tải file đáp án công thức excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel