Giỏ hàng

Cách lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa bằng excel

Cách lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa bằng excel

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm hàng hóa) dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Sổ này được mở theo từng tài khoản (Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Thành phẩm; Hàng hóa: 152, 153, 155, 156) theo từng kho và theo từng thứ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

  • Cột ngày: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.
  • Cột số : Ghi diễn giải nội dung của chứng từ dùng để ghi sổ.
  • Cột Diễn giải: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
  • Cột 1: Ghi đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập, xuất kho.
  • Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho.
  • Cột 3: Căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho (Cột 3 = cột 1 x cột 2)
  • Cột 4: Ghi số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu, hàng hóa xuất kho.
  • Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (Cột 5 = cột 1 x Cột 4).
  • Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho.
  • Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho (Cột 7 = cột 1 x cột 6).

Bài giảng cách lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa bằng excel như sau:

 

 

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành