Giỏ hàng

Cách xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử

Cách xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử được kế toán YTHO gởi đến các bạn như sau:

Lập sai hóa đơn điện tử đang trở nên phổ biến hơn trong tình hình doanh nghiệp hiện nay. Việc khắc phục cũng gặp khá nhiều khó khăn. Việc nắm bắt các quy định để điều chỉnh các sai sót tránh bị phạt là điều mà các doanh nghiệp phải làm.

Cách xử lý các trường hợp cụ thể như sau:

Nếu hóa đơn đã xuất ( đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

– Trường hợp 1: Sai sót về tên, địa chỉ nhưng đúng MST

Theo thông tư 26/2015/TT-BTC  “  …các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.”

– Trường hợp 2: Sai sót khác (điều 9, thông tư 32/2011/TT-BTC)

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy, ngay cả việc lập hóa đơn điện tử sai mà chưa giao cho người mua, chưa kê khai thuế (đã xuất, đã ký số) thì doanh nghiệp cũng phải xử lý như trường hợp 1 theo quy định của thông tư 32. Đây là một trong những khó khăn rất lớn khi doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Vì vậy doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ, có thể gởi bản chụp để người mua xem trước, trước khi ký số và gởi cho khách hàng.