Giỏ hàng

Cách xử lý chi phí nhân công trong kế toán xây dựng

Cách xử lý chi phí nhân công trong kế toán xây dựng như thế nào ? để đưa vào chi phí hợp lý và xử lý thuế TNCN như thế nào cho đúng các quy định hiện hành:

 

Phần 01: Chứng từ và cách hạch toán

  1. Trường hợp 01: Nếu là giao khoán nhân công cho công ty khác (pháp nhân) thực hiện chứng từ bao gồm:

+ Hợp đồng giao khoán

+ Biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng

+ Thanh lý

+ Chứng từ thanh toán

+ Hóa đơn thuế GTGT
– Không phải làm quyết toán thuế TNCN,  không phải lo các thủ tục liên quan đến bảo hiểm.
– Hạch toán: Nợ TK154*,623, 627,1331/ Có TK 331 tùy theo thực tế để hạch toán cho phù hợp.
2. Trường hợp 02: Nếu là giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm ký với công ty (không có tư cách pháp nhân):

+ Hợp đồng giao khoán

+ Biên bản nghiệm thu & xác nhận khối lượng

+ Chứng minh nhân dân

+ Chứng từ thanh toán

+ Hóa đơn bán hàng thông thường do thuế cấp
– Không phải làm quyết toán thuế TNCN, bảo hiểm, không cần làm hợp đồng lao động với cá nhân nào thuộc tổ đội nhóm này.
– Hạch toán: Nợ TK 154*,627,623/Có TK 331
Ghi chú: là trường hợp giao khoán cho tổ đội cá nhân không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, là tổ đội tư cách cá nhân độc lập công ty về mọi mặt.
3. Trường hợp 03: Nếu là nhân công do công ty tuyển dụng có ký hợp đồng lao động gọi giao khóan nội bộ:

+ Hợp đồng lao động

+ Bảng chấm công

+ Bảng lương….

+ Chứng từ thanh toán.
– Phải quyết toán thuế TNCN cuối mỗi năm tài chính, làm đầy đủ chế độ Bảo Hiểm cho người lao động
– Hạch toán: Nợ TK 622,154/ Có TK 334
– Kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 622
– Chi trả: Nợ TK 334/ Có TK 111,112

Ghi chú: là trường hợp giao khoán cho tổ đội cá nhân thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, ký tá hợp đồng lao động và mọi thủ tục về lao động cũng như bảo hiểm và chứng từ đầy đủ.
– Trong quản trị nội bộ trong xây dựng là hình thức chia nhỏ để trị.
– Giúp thúc đẩy tiến độ thi công, tăng năng suất….là nội trị.

Phần 02: Xử lý thuế TNCN
Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”
Như vậy :
+ Có tên trên bảng lương phát sinh thu nhập là phải quyết toán TNCN dù phát sinh tiền thuế TNCN hay là không phát sinh thuế TNCN
+ Không có tên trên bảng lương không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
+ Trường hợp 1 và 2 không phải quyết toán TNCN
+ Trường hợp 3 phải quyết toán TNCN và chế độ hồ sơ bảo hiểm đầy đủ

Tham khảo:  Khóa học kế toán xây dựng