Giỏ hàng

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập là đề cập đến cổ phần phổ thông mà những người sáng tạo ra công ty cổ phần sở hữu.

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có những điểm đặc biệt và khác so với những cổ đông khác do đó luật doanh nghiệp 2014 có những hướng dẫn về loại cổ phần này như sau:

  1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

  1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
  2. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
  3. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

 

Trên đây là một ít kiến thức về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về loại cổ phần của cổ đông sáng lập vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo.