Giỏ hàng

Công văn 5593 nới lỏng thời hạn nộp mẫu 06 GTGT năm 2015 2016

Do đề nghị của các chi cục thuế địa phương: nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở địa phương được dễ dàng hơn trong việc đăng ký sử dụng phương pháp tính thuế. Ngày 25/12/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5593/TCT-KK về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT (mẫu Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng).

Công văn 5593 nới lỏng thời hạn nộp mẫu 06 GTGT năm 2015 2016

Hướng dẫn cách nộp mẫu 06/GTGT các bạn tham khảo tại đây.

Theo quy định hiện hành thì thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là trước ngày 20/12/2015. Sau thời hạn này thì không thể nộp mẫu này nữa, nếu có nộp thì chi cục thuế địa phương cũng không xử lý được.

Do đó để thống nhất trong các luật và quy định để chi cục thuế các địa phương dễ làm việc cũng như các tổ chức doanh nghiệp không bị mất đi các quyền lợi khi đăng ký tính thuế, Tổng cục thuế đã ba hành Công văn 5593 nới lỏng thời hạn nộp mẫu 06 GTGT năm 2015 2016

Nội dung Công văn 5593 nới lỏng thời hạn nộp mẫu 06 GTGT năm 2015 2016 như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5593/TCT-KK
V/v thi hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thuộc đối tượng phải gửi mẫu 06/GTGT, Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015 để thực hiện phương pháp tính thuế mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số cơ quan thuế thì đến nay vẫn có cơ sở kinh doanh chưa kịp gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương chấp nhận đối với các cơ sở kinh doanh gửi mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015 nhưng phải trước ngày 30/01/2016.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thực hiện nộp mẫu 06/GTGT theo đúng thời hạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST, Vụ PC (BTC);
– Vụ CS, Vụ PC, Vụ TTHT, Cục CNTT;
– Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí