Giỏ hàng

Điều kiện của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Khi đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp muốn khởi tạo hóa đơn điện tử phải tìm đến các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, các thủ tục về thuế thật nhiều các bạn nhỉ, nhưng biết làm sao được vì chúng ta cần nhà nước bảo hộ và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh thì chúng ta phải đóng thuế cho nhà nước, chịu sự quản lý của nhà nước

Điều kiện của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như sau:

– Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

– Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung về hóa đơn điện tử.

– Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn.

– Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

– Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu .

– Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.

– Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

Dần dần thì các bài học sẽ hé mở cho các bạn những thủ tục mới về hóa đơn, thuế để các bạn có thể dễ dàng làm khi tiếp nhận công việc. Đó luôn là điều mà chúng tôi mong các bạn đạt được. Những bài học của chúng tôi đôi khi nhiều lý thuyết chút nhưng những lý thuyết ấy sẽ giải quyết được công việc cho bạn