Giỏ hàng

Điều kiện được sử dụng hóa đơn điện tử

Là một tổ chức có thể khởi tạo được hóa đơn điện tử bạn cần phải có những điều kiện nhất định. Những điều kiện này được Bộ Tài Chính quy định rất rõ ràng. Sau đây chúng tôi sẽ gởi đến các bạn bài học điều kiện được sử dụng hóa đơn điện tử.

Học những điều bổ ích về luật thì hay bị nhàm chán. Các bạn hãy nghe nhạc và đọc bài học để mang thêm tính thú vụ cho bài học của mình nhé.

a) Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

– Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Đây là những kiến thức không cần phải nhớ, chủ yếu là các bạn phải biết nó nằm ở đâu, các bạn hãy nhớ tiêu đề của bài học và vào danh sách bài học là sẽ tìm được câu trả lời.