Giỏ hàng

Đối tượng của kế toán

 1. Đối tượng của kế toán là gì?

     Đối tượng nghiên cứu của kế toán là vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài việc sử dụng thước đo bằng tiền, kế toán còn sử dụng thước đo bằng hiện vật như kg, cái, m… và thước đo về thời gian lao động như ngày, giờ …

     2. Thành phần của vốn kinh doanh của doanh nghiệp

     Dưới giác độ nghiên cứu kế toán phân loại vốn kinh doanh thành hai mặt:

     Một mặt là kết cấu của tài sản: Tài sản này bao gồm những gì như nhà cửa, máy móc, thiết bị …

     Một mặt là nguồn hình thành nên tài sản đó: Tài sản này do đâu mà có từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp hay từ nguồn vay mượn để mua sắm nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

     Tóm lại: Đối tượng nghiên cứu của kế toán là vốn kinh doanh của doanh nghiệp được phản ánh theo hai mặt: kết cấu và nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp.

Đối tượng của kế toán

     3. Phân loại đối tượng của kế toán

     Phân loại đối tượng kế toán có 2 cách nhé bạn, mỗi cách là một mặt trong thành phần của vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

     Thứ nhất là theo kết cấu của vốn kinh doanh (tài sản) (Nội dung này sẽ được trình bày ở Phân loại đối tượng kế toán (phần 1))

     Thứ hai là theo nguồn hình thành của vốn kinh doanh (nguồn vốn) (Nôi dung này sẽ được trình bày ở Phân loại đối tượng kế toán (phần 2))

     Hãy comment dưới đây những thắc mắc của bạn, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn